Agenda vyřizování stížností náleží právnímu odboru ÚVN. Ten stížnosti a způsob jejich vyřízení komplexně eviduje a o každé stížnosti vede samostatný spis (stížnostní spis).

Stížnost na postup Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha (dále jen ÚVN) při poskytování zdravotních služeb anebo při činnosti související se zdravotními službami (zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování) může kdykoliv podat:

 • pacient
 • zákonný zástupce pacienta
 • osoba blízká* v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní - stav nebo pokud zemřel
 • osoba zmocněná pacientem na základě plné moci
  (dále jen „stěžovatel“)


Náležitosti stížnosti 

Stěžovatel ve stížnosti vedle detailního popsání předmětu stížnosti uvede jméno a příjmení, datum narození, kontaktní adresu pro doručování (poštou) a vše stvrdí podpisem.

 

Formy podání stížnosti

Písemné

 • zasláním na adresu:
  Právní odbor
  Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
  U Vojenské nemocnice 1200
  PSČ 169 02

 • osobním doručením do podatelny ÚVN
  budova F1, přízemí,
  provozní doba Po - Čt od 7.15 do 13.30 hod. a od 14.00 do 15.00 hod., Pá 7.15 do 13.30 hod.)

 • zasláním elektronicky na adresu
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • zasláním do datové schránky
  b8mtp8k


Ústní

Stížnost lze podat také ústně po předchozí dohodě na právním odboru ÚVN budova F 1, 2. patro, tel. 973 203 550
O ústně podané stížnosti je povinen zaměstnanec právního odboru sepsat se stěžovatelem záznam, který splňuje náležitosti stížnosti. Sepsaný záznam parafuje stěžovatel i zaměstnanec projednávající stížnost.

 

Prošetření stížnosti

Stížnosti prošetřují zaměstnanci právního odboru v součinnosti s příslušnými zaměstnanci ÚVN. O způsobu vyřízení stížnosti rozhoduje příslušný náměstek ředitele ÚVN.
Zaměstnanec prošetřující stížnost je povinen navrhnout stěžovateli ústní projednání stížnosti, pokud je to s ohledem na charakter stížnosti vhodné. Je-li stížnost takto projednána se stěžovatelem, musí být o projednání a jeho výsledcích sepsán zápis. Se souhlasem stěžovatele může být pořízen také zvukový záznam.

 

Vyřízení stížnosti

Stížnost musí být vyřízena bez zbytečných průtahů, nejdéle do 30 kalendářních dnů od obdržení stížnosti dle platné právní legislativy. Jde-li o stížnost zvláště složitou, pro jejíž vyřízení je nutné opatřit další podklady, může být lhůta prodloužena až o dalších 30 dnů. O prodloužení lhůty musí být stěžovatel neprodleně písemně vyrozuměn, včetně uvedení důvodů prodloužení lhůty k vyřízení.
Jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení není ÚVN příslušná (např. náleží jinému zdravotnickému zařízení či pojišťovně), je povinna ji do 5 dnů ode dne obdržení prokazatelně postoupit věcně příslušnému subjektu; o postoupení stížnosti je povinna informovat stěžovatele. O takovém postupu rozhoduje právní odbor.
Stěžovatel je vždy o vyřízení stížnosti vyrozuměn písemnou formou parafovanou ředitelem ÚVN.
Podání stížnosti nesmí být v žádném případě na újmu stěžovatele, kterého se stížnost týká.

 

Další práva stěžovatele

 • Stěžovatel má právo nahlížet do stížnostního spisu a pořizovat z něho kopie (poplatek za pořízení kopie se řídí platným ceníkem 1A - Výpis ze zdravotní dokumentace, ceník kopírovacích služeb); nahlížet do stížnostního spisu lze na právním odboru  ÚVN po předchozím sjednání termínu (tel. 973 203 550)
 • Pokud stěžovatel není se způsobem vyřízení stížnosti spokojen, má právo se obrátit na Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6
 • Právo podat stížnost podle jiných předpisů není těmito pravidly dotčeno

 

Řešení ostatních podnětů

V případě, že osoba oprávněná podat stížnost nebo jiná osoba vyjádří svou nespokojenost s postupem ÚVN při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami osobně (ústně) službu konajícímu zdravotnickému pracovníkovi (lékař nebo sestra) odborného oddělení a takový podnět není možné vyřešit komunikací s uvedenou osobou na místě, je tento zdravotnický pracovník povinen neprodleně informovat svého nadřízeného zaměstnance a tento podnět mu předat k řešení. Vedoucí zaměstnanec poté zajistí infomování zmíněné osoby o jejím právu stěžovat si na postup ÚVN při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami, včetně poučení o způsobu jejího podání, viz Formy podání stížnosti výše.


Osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel, partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.