pdf Žádost a záznam o nahlédnutí, pořízení výpisů nebo kopií zdravotnické dokumentace (166 KB)


Vážený paciente, vážený žadateli,
informace ze zdravotnické dokumentace lze poskytnout pouze osobám a v rozsahu stanoveném zákonem č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách.

Jak můžete uplatnit své právo na poskytnutí informací o zdravotním stavu pacienta, nahlížení do zdravotnické dokumentace a pořizování výpisů, opisů nebo kopií zdravotnické dokumentace
Nabízíme Vám přehled, komu a za jakých podmínek je možno informace poskytnout, a postup, jakým oprávněné osoby mohou uplatnit práva na informace o zdravotním stavu pacienta v Ústřední vojenské nemocnici - Vojenské fakultní nemocnici Praha.

Jaká práva má pacient v souvislosti s poskytováním informací o svém zdravotním stavu?

Pacient má právo

  1. být informován o účelu a povaze poskytované zdravotní péče a každého vyšetřovacího nebo léčebného výkonu i o jeho důsledcích, alternativách a rizicích. Tyto informace pacientovi poskytuje lékař nebo dle povahy výkonu jiný odborně způsobilý zdravotnický pracovník,
  2. na poskytnutí veškerých informací shromážděných ve zdravotnické dokumentaci vedené o jeho osobě nebo v jiných zápisech vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu. V případě autorizovaných psychologických metod a popisu léčby psychoterapeutickými prostředky má nárok na informace, jejichž obsahem je popis příznaků onemocnění, diagnóza, popis terapeutického přístupu a interpretace výsledků testů,
  3. nahlížet v přítomnosti zdravotnického pracovníka do dokumentů uvedených v bodě 2. V případě záznamů autorizovaných psychologických metod a popisu léčby psychoterapeutickými prostředky může nahlížet do záznamů týkajících se popisu příznaků onemocnění, diagnózy, popisu terapeutického přístupu a interpretace výsledků testů,
  4. na pořízení výpisů, opisů nebo kopií dokumentů uvedených v bodě 2; v případě autorizovaných psychologických metod a popisu léčby psychoterapeutickými prostředky má nárok na pořízení výpisů, opisů nebo kopií těch částí dokumentů, které se týkají popisu příznaků onemocnění, diagnózy, popisu terapeutického přístupu a interpretace výsledků testů,
  5. určit osobu, která může být informována o jeho zdravotním stavu, nebo vyslovit zákaz podávání těchto informací jakékoliv osobě, a to při přijetí k poskytování zdravotní péče nebo kdykoliv po přijetí. Pacient při určení osoby, která může být informována o jeho zdravotním stavu, zároveň může určit, zda této osobě náleží též práva podle bodů 3 a 4. Pacient může určení osoby nebo vyslovení zákazu kdykoliv odvolat.


Jaká práva má osoba blízká pacientu v souvislosti s poskytováním informací o jeho zdravotním stavu?
Osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé (rodiče, prarodiče, děti, vnoučata), sourozenec, manžel/ka a partner (dle zákona o registrovaném partnerství). Jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.

Osoba blízká pacientu má právo

  1. na informace o zdravotním stavu pacienta, právo v přítomnosti zdravotnického pracovníka nahlížet do zdravotnické dokumentace, právo na pořízení výpisů opisů nebo kopií ze zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi, a to tehdy, pokud jí pacient tato práva určil
  2. na aktuální informace o zdravotním stavu pacienta v případě, že pacient nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav určit osoby, které mohou být o jeho zdravotním stavu informovány, pokud předtím pacient nevyslovil zákaz poskytování informací o jeho zdravotním stavu
  3. na sdělení příčiny úmrtí pacienta a výsledku jeho pitvy (byla-li provedena), pokud předtím pacient nevyslovil zákaz s poskytováním informací o jeho zdravotním stavu


V případě, kdy pacient za svého života vyslovil zákaz podávání informací o své osobě, mají osoby blízké pacientu právo na informace o jeho zdravotním stavu včetně práva nahlížet do zdravotnické dokumentace v přítomnosti zdravotnického pracovníka a právo na pořízení výpisů, opisů nebo kopií zdravotnické dokumentace pouze tehdy, je-li to v zájmu ochrany jejich zdraví nebo ochrany zdraví dalších osob, a to v rozsahu nezbytném pro tuto ochranu. 


Jaká práva má osoba určená pacientem v souvislosti s poskytováním informací o jeho zdravotním stavu?
Osoba určená pacientem má taková práva, která určil sám pacient. Tato práva mohou být vykonávána pouze v rozsahu určeném pacientem.

Jak a kde můžete uplatnit svá práva v Ústřední vojenské nemocnici Praha?
Žádost o ústní informace můžete přednést osobně v pracovní dny na klinice či oddělení, kde je nebo byl pacient léčen.
Žádost o písemné informace je nutno podat písemně a je možno ji buď doručit osobně nebo zaslat písemně s ověřeným podpisem na adresu:

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
Oddělení právní
U Vojenské nemocnice 1200
169 02  Praha 6

Pracovník ÚVN má právo v případě pochybností o totožnosti žadatele, případně o jeho vztahu k pacientovi žádat o prokázání totožnosti (např. předložením občanského průkazu, cestovního pasu, rodného či úmrtního listu).
V případě písemné žádosti zaslané na adresu ÚVN je vyžadována žádost s ověřeným podpisem.

Ke stažení:

 

Právo na poskytnutí informací, na nahlížení do dokumentace jakož i na pořízení výpisů, opisů nebo kopií zdravotnické dokumentace můžete uplatnit na klinice či oddělení, kde jste byl léčen/kde byl léčen pacient. V případě, že požadujete nahlédnout či pořídit výpis z dokumentace více klinik či oddělení Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha nebo nevíte, kde přesně byl pacient léčen, odevzdejte prosím svoji žádost na podatelně.
Vaši žádost můžete vždy odevzdat na podatelně nemocnice v budově ředitelství, označené jako F1 , v pracovních dnech v době 7:15 – 13:30 a 14:00 – 15:00 hod.

Platí se za pořízení výpisů, opisů nebo kopií zdravotnické dokumentace?
Za pořízení výpisů, opisů nebo kopií ze zdravotnické dokumentace po Vás budeme požadovat náhradu nákladů spojených s jejich pořízením ve výši dle Ceníku placených služeb a případné poštovné.

Jak a kdy obdržíte kopie zdravotnické dokumentace?

Vyžádané výpisy, opisy či kopie zdravotnické dokumentace obdržíte po jejich zhotovení při osobním převzetí proti úhradě nákladů spojených s jejich pořízením po kontrole dokladu totožnosti. Pokud si přejete zaslat požadovanou dokumentaci poštou, bude Vám zaslána na dobírku na Vaši adresu uvedenou v žádosti (dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta). Pokud je v žádosti jako doručovací adresa uvedena adresa v zahraničí, je nutné uhradit náklady spojené s pořízením výpisů, opisů nebo kopií předem na náš účet.
Lhůta k pořízení výpisů, opisů nebo kopií zdravotnické dokumentace činí 30 dnů od obdržení kompletní žádosti oprávněné osoby.

Nenašli jste zde odpověď na Vaši otázku?

Informujte se prosím u svého lékaře, resp. na pracovišti, kde jste byl léčen, nebo se obraťte se svým dotazem na právní oddělení, tel. a fax: 973 203 550, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.