• 90 Kč za ošetření na pohotovosti v ambulantní sféře
  •  Hradí se v sobotu, v neděli nebo ve svátek po celých 24 hodin,  v pracovních dnech v době od 17.00 do 07.00 hodin
  • hradí se jen 1 poplatek za 1 kalendářní den. Poplatek lze uhradit v automatech v pavilonu CH2.
  • Nepoužitý poplatek lze oproti předložení stvrzenky o úhradě vyzvednout na informačním centru pavilonu CH2.


Regulační poplatek za pohotovostní službu neplatí

  • Pojištěnci, kterým jsou poskytovány pobytové sociální služby v domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem nebo ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, pokud u nich po úhradě za ubytování a stravu činí stanovený zůstatek ve výši alespoň 15% příjmu méně než 800 Kč, nebo pokud nemají žádný příjem (tuto skutečnost musí doložit potvrzením od poskytovatele sociálních služeb).
  • Pacienti po předložení dokladu vydaného orgánem pomoci v hmotné nouzi o dávce, která je jim poskytována podle zákona o pomoci v hmotné nouzi. Uvedená potvrzení nesmí být starší než 30 dnů.
  • Byl-li pojištěnec vyšetřen na lékařské pohotovosti a poté přijat k hospitalizaci.

Nezaplacení poplatku

  • V případě odmítnutí úhrady poplatku bude v lékařské zprávě uvedeno, že pojištěnec odmítl uhradit regulační poplatek ve výši 90 Kč. Pojištěnec toto odmítnutí potvrzuje podpisem.
  • Odmítne-li neoprávněně pojištěnec zaplatit poplatek a současně odmítne tuto skutečnost písemně potvrdit, nebo není-li toho pro svůj zdravotní stav schopen (např. je pod vlivem omamných látek), bude tato skutečnost zaznamenaná do zdravotnické dokumentace.
  • Nezaplatí-li pojištěnec regulační poplatek, bude mu vystaven dlužní úpis, který je pojištěnec ze zákona povinen uhradit nejdéle do 8 kalendářních dnů. Pokud dlužní úpis nezaplatí, bude po něm dluh vymáhán právní cestou.