T I S K O V Á   Z P R Á V A

29. listopadu 2016
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, kongresové centrumKomplexní péčí o klienta v domácím prostředí se zabývala multioborová konference s názvem Doma bez obav. Pro nelékařské zdravotníky ji uspořádala v úterý 29. listopadu 2016 Ústřední vojenská nemocnice společně s nadací Taťány Kuchařové Krása pomoci.
Taťána Gregor Kuchařová se ze zdravotních důvodů omluvila., nicméně zprostředkovaně ocenila spolupráci s ÚVN: „Nesmírně si vážíme spolupráce s ÚVN, která ukazuje, že společné úsilí má smysl. Koodinátorky péče na kontaktním místě přímo v ÚVN poskytují pacientům a dalším zájemcům veškeré informace, které potřebují, a zajistí jim také individuální péči a poradenství. Společně se tak snažíme vyhnout se ústavní péči, pokud to není nutné, a umožnit klientům důstojný život v domácím prostředí.“
Zahájení konference se ujala za ÚVN Lenka Gutová, náměstkyně pro nelékařské zdravotnické profese a řízení kvality zdravotní péče.
„Cílem dnešní konference je předat vám téměř dvacetileté zkušenosti naší nemocnice s přípravou pacienta na návrat do domácího prostředí. Jistě vás významně obohatí také pan doktor Zdeněk Kalvach, Budeme se věnovat také spolupráci městských částí se zdravotnickými zařízeními, své poznatky tu přednesou pracovníci z Oddělení sociální péče a prevence z Prahy 6. Na ně naváže Diakonie ČCE, se kterou ÚVN také spolupracuje a v neposlední řadě vystoupí zástupci Nadace Taťány Kuchařové. Název dnešní konference - Doma bez obav - není zvolen náhodně. Už v okamžiku, kdy v naší nemocnici přijímáme pacienta k hospitalizaci, začínáme plánovat jeho propuštění a v průběhu pacientova léčebného a rekonvalescenčního programu připravujeme vhodné podmínky na základě jeho potřeb. Pacient je od počátku veden tak, aby pro něj byl návrat domů bez obav, nejistoty a bez strachu, že zůstane bez pomoci. Ve spolupráci s nadací Krása pomoci vidím velký přínos v tom, že naše záměry a cíle jsou jednotné, vzájemně provázané, na sebe navazující. Společně usilujeme o zachování kvality, důstojnosti a lidskosti v životě každého klienta.“ Lenka Gutová poté předala slovo zástupkyni společnosti Krása pomoci ředitelce Michaele Stachové. Ta připomněla, že cílem společnosti Krása pomoci je přispět k řešení a zlepšení situace seniorů v ČR. „Nadace Krása pomoci podporuje mnohé aktivity finančně, ale také máme vlastní projekt, který se jmenuje stejně jako dnešní konference, Doma bez obav. V určitém věku, v určité fázi života člověk podporu a péči potřebuje. Přesto nemusí být zcela odkázán na druhé, může zůstat doma, ve svém prostředí, být soběstačný a samostatný. A tato soběstačnost a samostatnost je důležitá pro něj, protože samostatnost je důležitým atributem důstojného života, ale zároveń je důležitá i společensky,“uvedla Michaela Stachová.

Obě připomněly několikaletou historii spolupráce ÚVN a nadace a vyslovily přání, aby téma péče o nemocné a nemohoucí v domácím prostředí získalo nejen náležitou pozornost, ale především celospolečenskou podporu a ocenění.

Na 150 účastníků konference získalo přehled o zdravotně sociální podpoře domácí péče, o nastavení služeb při propouštění pacienta do domácí péče, o podpoře institutu domácí péče ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí, byla také představena tísňová péče Život 90. Podrobněji byly přiblíženy činnosti, kterými ÚVN podporuje plynulost návratu pacienta ze zdravotnického zařízení do domácí péče. Účastníci se dozvěděli, jak je pacient připravován na propuštění do domácí péče, jaká je prevence opakovaných hospitalizací či příprava kompenzačních pomůcek před propuštěním ze zdravotnického zařízení, zároveň byly představeny činnosti ve prospěch aktivní podpory péče v domácím prostředí – pomoc při návrhu úprav domácího prostředí, poskytování terénní péče, podpora péče o duševně nemocné v domácím prostředí.
Velkou pozornost si získalo citlivé téma paliativní péče.
„V naší nemocnici se snažíme pacientům, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu, i jejich blízkým, pomoci zvládat tuto těžkou životní situaci. Pomáháme zmírnit utrpení, bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytujeme podporu blízkým. V červenci letošního roku jsme se zapojili do programu Spolu až do konce podporovaného Nadačním fondem Avast. Cílem projektu je zlepšení koordinace týmové spolupráce v paliativní péči. Za důležité považujeme také v této oblasti další vzdělávání prostřednictvím kurzů specificky zaměřených na paliativní péči, právní a sociální poradenství a vytvoření edukačních materiálů pro rodinu a pečující,“ přibližuje Lenka Gutová.