Ve dnech 12. – 13. října 2017 pořádala Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny v pořadí již 7. kongres Anestezie a intenzivní péče za mimořádných podmínek. Záštitu nad kongresem převzali ředitel ÚVN profesor Miroslav Zavoral, děkan 1. LF UK profesor Aleksi Šedo, děkan Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany profesor Pavel Boštík, ředitel Agentury vojenského zdravotnictví generál Zoltán Bubeník, ředitel Odboru vojenského zdravotnictví MO plukovník Petr Král a předseda ČSARIM ČLS JEP profesor Karel Cvachovec.

Kongres byl věnován čtyřem základním vědeckým oblastem: Damage Control Resuscitation a Surgery, Náhrada cirkulujícího volumu a hemoterapie, koagulopatie, Úskalí poskytování neodkladné péče při mimořádných událostech a nechyběla ani varia a zajímavosti. Po přivítání přítomných přednostou pořadatelské Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ÚVN Tomášem Tyllem a ředitelem ÚVN Miroslavem Zavoralem zazněla ocenění a poděkování pořadatelům za kvalitní přípravu a sestavení tématicky pestrého a zajímavého programu.

„Agentura vojenského zdravotnictví si uvědomuje důležitost urgentní a intenzivní medicíny, která má svůj význam v mírových podmínkách, ale i pro záchranu životů našich vojáků působících v zahraničních operacích. Vysoce hodnotím široké spektrum odborných přednášek a kazuistik, které program kongresu nabízí,“ zhodnotil generál Bubeník.

„Jménem výboru České společnosti anesteziologie, resuscitce a intenzivní medicíny děkuji těm, kdo založili tradici kongresů věnovaných problematice anestezie a intenzivní péče za mimořádných podmínek i všem, kdo se zasloužili o jejich úspěšné pokračování až do současnosti.  V portfoliu našich činností pokrývá kongres specifickou problematiku jak pracovat za mimořádných podmínek, což je pro naši práci velmi důležité. Život nás učí, jak krátká je cesta od situací standardních k situacím mimořádným, a to i v civilním i ve vojenském prostředí, v míru nebo v boji. Každá sdělená zkušenost je přínosná a důležitá,“ ocenil profesor Karel Cvachovec, předseda ČSARIM ČLS JEP.

Následovaly jednotlivé bloky. Zaujaly prezentace zkušeností z misí, kazuistiky, kde byla překvapením osobní účast dvou pacientů, kterých se kazuistiky týkaly. Z  témat následujícího dne pak bylo nepřehlédnutelné vystoupení ředitele Zdravotnické záchranné služby hl. města Prahy Petra Koloucha, který se zabýval problematikou reálnosti podávání transfuzních přípravků zdravotnickou záchrannou službou. Z kazuistik připomeňme za všechny podrobný popis léčby a vývoje zdravotního stavu vojáka – desátníka Lukáše Hirky, zraněného v září roku 2012 v misi v afghánském Lógaru při raketovém útoku. Velmi emotivní bylo jeho vystoupení na kongresu, kam se osobně dostavil především proto, aby poděkoval všem, kteří se o něj po několik let s obrovským úsilím starali a podporovali ho. 

V rámci kongresu byl pro nelékaře připraven také workshop s praktickým nácvikem, věnovaný mimotělním očišťovacím technikám. „Pokaždé nás těší velký zájem zdravotníků o témata, která zařazujeme do programu našich kongresů.  Letos jsme dokonce museli z kapacitních důvodů předčasně uzavřít možnost podávání přihlášek nelékařů. Problematika anesteziologie a intenzivní péče za mimořádných podmínek je – i vzhledem k vývoji v Evropě i ve světě - stále aktuálnější. Je třeba poděkovat všem, kdo se na přípravě podíleli a kdo jeho pořádání podpořili,“ uzavřel přednosta pořádající Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Tomáš Tyll.