Ředitel Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha vyhlašuje výběrové řízení na rezidenční místa 2023 pro vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků v oborech: aplikovaná fyzioterapie, intenzivní péče, organizace a řízení ve zdravotnictví, ošetřovatelská péče v psychiatrii, perioperační péče, zobraz. a ozařovací technologie v nukleární medicíně a zobrazovací a ozařovací technologie v radioterapii.

Vyhlašovatel:

Ředitel Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha

na základě zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 186/2009 Sb., o stanovení postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení na rezidenční místo a základních kritériích výběru rezidenta (o rezidenčních místech)


vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTA 2023 pro vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků

 

1. Seznam rezidenčních míst v oborech specializačního vzdělávání

Obor: Počet rezidenčních míst:
Aplikovaná fyzioterapie 2
Intenzivní péče 8
Organizace a řízení ve zdravotnictví 1
Ošetřovatelská péče v psychiatrii 1
Perioperační péče 4
Zobraz. a ozařovací technologie v nukleární medicíně 2
Zobrazovací a ozařovací technologie v radioterapii 1


2. Lhůta pro podání přihlášky s přílohami podle bodu 4. je do 10. 7.2023 do 14,30 hod. včetně; přihlášky doručené po tomto termínu nebudou zařazeny do výběrového řízení.


3. Adresa a způsob podání přihlášky:
Poštou:
Ústřední vojenská nemocnice –
Vojenská fakultní nemocnice Praha
úsek náměstkyně pro NLZP a ŘKZP – vzdělávání

U Vojenské nemocnice 1200
PSČ 169 02 Praha 6

Osobně:
v pracovních dnech PO až PÁ od 7:00 do 14,30 hod. na výše uvedenou adresu Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha (dále jen ÚVN); budova F1, přízemí vpravo, místnost 51, úsek náměstkyně pro nelékařské zdravotnické profese a řízení kvality zdravotní péče – vzdělávání - tel: 973 208 173.
Obálka musí být opatřená zpáteční adresou uchazeče a označením „Výběrové řízení: Rezidenční místa 2023 - NEOTEVÍRAT“

4. Seznam příloh, které uchazeč předkládá s přihláškou:

 1. vyplněný osobní dotazník*
 2. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců**
 3. výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců**
 4. neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti
 5. neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji uchazeč získal
 6. potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání
 7. přehled odborné praxe uchazeče


  *) přílohy jsou spolu s přihláškou ke stažení na webových stránkách www.uvn.cz
  **) nedokládá uchazeč zaměstnaný u vyhlašovatele

 

5. Kriteria pro hodnocení uchazečů:

A - Povinná kritéria dle vyhlášky č. 186/ 2009, Sb.:

 1. odborná způsobilost
 2. zdravotní způsobilost
 3. bezúhonnost
 4. zařazení do specializačního vzdělávání


B – Hodnotící kritéria pro osobní pohovor a jejich váha při hodnocení:

 1. motivace uchazeče pro spec. vzdělávání v oboru dotačního programu 20 %
 2. motivace uchazeče ke specializačnímu vzdělávání v ÚVN 30 %
 3. dosavadní odborná praxe uchazeče 30 %
 4. komunikační schopnosti 10 %
 5. znalost cizího jazyka 10 %


6. Místo konání výběrového řízení pro jednotlivé obory: ÚVN, zasedací místnost OVV, budova F1, přízemí vpravo.


7. Termíny konání výběrového řízení

Obory specializačního vzdělávání Termín výběrového řízení
Ošetřovatelská péče v psychiatrii  12. 7. 2023 od 9,00 hod.
Organizace a řízení ve zdravotnictví  12. 7. 2023 od 9,15 hod.
Zobrazovací a ozařovací technologie v radioterapii  12. 7. 2023 od 9,30 hod.
Zobraz. a ozařovací technologie v nukleární medicíně  12. 7. 2023 od 9,45 hod.
Aplikovaný fyzioterapie   12. 7. 2023 od 10,00 hod.
Perioperační péče   12. 7. 2023 od 10,15 hod.
Intenzivní péče  12. 7. 2023 od 10,45 hod


V případě dotazů kontaktujte pracoviště vzdělávání NLZP:

Vladimíra Sládková - tel.: 973 208 173, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V Praze dne 14. 6. 2023


prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. v.r.
ředitel Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha


Přílohy ke stažení v elektronické podobě:
Příloha 1 –  pdf Přihláška (291 KB)
Příloha 2 –  pdf Osobní dotazník (792 KB) (2 listy + Stupně jazykových znalostí podle Rady Evropy) Ostatní povinné přílohy jsou vyjmenované v bodu 4. vyhlášení