Cenu Jaroslava Jirsy, udílenou UK za nejlepší učebnici, získala Mařatkova gastroenterologie hlavního editora profesora Zavorala.

Univerzita Karlova si považuje kvalitních učebnic jako svébytného kreativního odborného a výukového textu. Univerzitním autorům a autorským kolektivům nejlepších učebnic je udělována prestižní Cena Jaroslava Jirsy. Cena za nejlepší učebnici roku 2021 a 2022 byla letos předávána ve čtvrtek 14. prosince na zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy. Cenu pro obory lékařsko-farmaceutické a přírodovědní získala učebnice Mařatkova gastroenterologie: Patofyziologie. Diagnostika. Léčba. Hlavním editorem této rozsáhlé dvousvazkové učebnice je profesor Miroslav Zavoral. 

„Naším cílem bylo vytvořit komplexní dílo, které postihne celou gastroenterologii a bude pomůckou každému, kdo se zabývá nejenom gastroenterologií, ale i dalšími obory, například chirurgií. Je to velké dílo, na kterém se podílely desítky autorů. Součástí této učebnice je i elektronická verze. Je to multimediální dílo, kde jsou zachyceny všechny možné výkony a operace. Výhoda elektronické verze je v tom, že ji můžeme neustále upgradovat,“ přiblížil Miroslav Zavoral a poděkoval celému týmu, který se na vzniku učebnice podílel.

Dvousvazková Mařatkova gastroenterologie je koncipována jako profilová učebnice gastroenterologie a hepatologie, encyklopedicky pokrývající veškerou oborovou problematiku. Cílem autorů bylo navázat na Mařatkovu Praktickou gastroenterologii. Obor se však od jejího vydání v roce 1964 dramaticky změnil, což se samozřejmě promítlo do koncepce a obsahu předkládané publikace, která reflektuje: jasnější pochopení základních mechanismů onemocnění na buněčné, genetické a molekulární úrovni; jasnější porozumění patofyziologii gastrointestinálních nemocí a onemocnění jater; zavedení četných diagnostických testů a postupů, z nichž mnohé nahradily klasické metody; kombinace diagnostické a terapeutické endoskopie; farmakologický vývoj nových léků na stavy, které dříve nebylo možné farmakologicky léčit. Nové kapitoly zahrnují aktuální diskusi o střevním mikrobiomu, probiotikách a fekální transplantaci mikrobiomu, o imunologii a nových poznatcích molekulární genetiky v gastroenterologii. Některé kapitoly mají výrazný mezioborový přesah – zabývají se nemocemi, které jsou velkou výzvou pro diagnostiku a léčbu v klinické praxi. Výrazným rysem monografie je přehlednost, detailní tabulky a množství vysoce kvalitní obrazové dokumentace.

Cena Jaroslava Jirsy, pojmenovaná po dlouholetém řediteli Nakladatelství Karolinum, se uděluje od roku 2013 ve třech kategoriích – pro obory společenskovědní a humanitní, pro obory lékařsko-farmaceutické a přírodovědní a pro obory matematicko-fyzikální.

Blahopřejeme k tomuto úspěchu!

 

Více z předání: Aktuality - Univerzita Karlova (cuni.cz)