Stručný výtah nejdůležitějších práv a povinností onkologických pacientů, tak jak byla přijata Deklarací práv onkologických pacientů 29. června v norském Oslo. V českém jazyce vydala plné znění deklarace Liga proti rakovině.

Pacient má právo:

 • Na rovnocenou, důstojnou a optimální zdravotní péči a léčení
 • Na úctu a důstojnost v zázemí
 • Na citlivou a úplnou informaci o chorobě
 • Na mlčenlivost ošetřujícího personálu o pacientově zdravotním stavu
 • Na souhlasu ke způsobům diagnostiky a léčby
 • Na souhlas při zařazení do klinické studie nebo k výukové demonstraci
 • Na odmítnutí léčby a možnost konzultace jiného lékaře nebo zdravotního zařízení
 • Na zvláštní sociální péči a podporu danou zákonem
 • Na možnost návratu do původního zaměstnání


Pacient má povinnost:

 • Udělí-li souhlas k léčbě, tuto dodržovat
 • Dbát o doporučenou životosprávu
 • Seznámit se s provozním řádem zdravotního zařízení a dodržovat ho


2002-10-07
Zdroj: Liga proti rakovině