Neurochirurgie v ÚVN začíná po druhé světové válce v roce 1948 s příchodem prof. MUDr. Zdeňka Kunce, DrSc.. Kunc byl všestranným chirurgem, až do roku 1956 se věnoval všem chirurgickým disciplínám. Ráno operoval hemeroidy, pak mozkový nádor a odpoledne strumu. Vždy ho však nejvíce přitahovala neurochirurgie.

V roce 1956 byla Kuncovi nabídnuta chirurgická klinika FVL na Karlově náměstí. Kunc chtěl kliniku rozdělit na neurochirurgii, chirurgii a ortopedii, s tím však fakulta nesouhlasila. Kunc se proto „nenechal“ uvolnit ze svazku armády a zůstal v ÚVN, kde chirurgické oddělení rozdělil na zmíněné tři části. Sám si ponechal jen neurochirurgii. Jediným lékařem, který s ním přešel na neurochirurgii byl prof. MUDr. Vladimír Beneš st.

V roce 1959 se oddělení stalo klinikou FVL UK (nyní 1.LF UK) Praha a později i klinikou ILF (nyní IPVZ). Slavnostní zahájení činnosti kliniky se odehrálo 29.10.1959. Po akademiku Zdenku Kuncovi převzal v roce 1978 vedení kliniky prof. MUDr. Ivo Fusek, DrSc. V letech 1994 až 1996 byl nejprve zastupujícím a posléze i na 18 měsíců jmenovaným přednostou prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc. Od roku 1997 je přednostou prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. ml.

Významné osobnosti 

Významné osobnosti, vyjma přednostů, lze rozdělit do dvou skupin. Prvá je starší, zakladatelé oboru v republice, původní Kuncův tým: prof. MUDr. Vladimír Beneš st., DrSc., později zakladatel samostatné dětské neurochirurgie ve FN Motol , prof. MUDr. Karel Šourek, DrSc., doc. MUDr. Vilibald Vladyka, CSc., emeritní přednosta oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie v nemocnici Na Homolce, doc. MUDr. Vladimír Škorpil, CSc., MUDr. Miroslav Metelka, MUDr. Jiří Bret, zakladatel moderní neuroradiologie, neurolog prof.MUDr.Lubor Stejskal, DrSc, zakladatel klinické elektrofyziologie a průkopník peroperačních monitoraci u nás. Na tomto místě je nutné zmínit i doc. MUDr. Václava Trávníčka, CSc., který byl dvorním anesteziologem neurochirurgie. Klinikou v šedesátých letech prošli i prof. MUDr. Zdeněk Mraček, dlouholetý přednosta neurochirurgie v Plzni a MUDr. Zdeněk Malý, CSc., zakladatel oboru v Ústí nad Labem. Do prvního období patří i MUDr. František Tovaryš, CSc., emeritní primář neurochirurgického oddělení nemocnice Na Homolce.


Druhá generace neurochirurgů přicházela v sedmdesátých letech a z ní dodnes zůstal člen týmu - doc. MUDr. Ing. Jaroslav Plas. Někteří odešli na jiná pracoviště - MUDr. Irena Škodová, MUDr. Oldřich Šubrt, MUDr. Vladimír Dbalý, MUDr. Michal Šetlík, emeritní primář neurochirurgického oddělení nemocnice Na Homolce, MUDr. Luděk Prokop, MUDr. Pavel Klener, dnes primář neurochirurgického oddělení Na Homolce, MUDr. Dušan Urgošík, CSc., MUDr. Ladislav Houšťava, prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc, dnes přednosta neurochirurgie ve FN Královské Vinohrady, doc. MUDr. Petr Kozler Ph.D., MUDr. Ivan Pěkný., MUDr. Boris Živný, MUDr. Martin Mazánek, MUDr. Renata Živná (Jakoubková), MUDr. Věra Karlíková, MUDr. Jiří Preis, doc. MUDr. D. Hořínek, Ph.D.

Za skoro 60 let existence bylo na klinice provedeno zhruba 70 000 operací. 

Akademický výkon kliniky je již těžké dnes hodnotit vcelku. Na rozdíl od dnešní generace, kde rozhodující jsou publikace v impaktovaných časopisech, byla první generace více plodná v oblasti monografií, jen namátkou Kuncova Učebnice, Benešovo Poranění míchy a Hypertonická krvácení, Šourkova Chirurgická léčba bolesti a Výhřezy plotének, Fuskovo Přední přístup ke krční páteři, Zvěřinova a Stejskalova Chirurgie periferních nervů, atd. Také vznikly dvě nejcitovanější české neurochirurgické publikace:

Kunc Z. : Surgery of arteriovenous malformations in the speech and motor-sensory regions. J Neurosurg. 1974 Mar;40(3):293-303.

Benes V, Koukolík F, Obrovská D. : Two types of spontaneous intracerebral hemorrhage due to hypertension. J Neurosurg. 1972 Nov;37(5):509-13.

 

Klinika vždy věnovala velkou pozornost výuce. Od jejího počátku prošli pracovištěm všichni medici 1.LF UK, celkem zhruba 30 000. V rámci postgraduální výuky, od první neurochirurgické atestace, kterou skládal  Beneš st. u Kunce a Petra, prošli klinikou všichni čeští neurochirurgové a většina byla u atestace zkoušena přednostou kliniky, celkem zhruba 250 lékařů.

Kunc byl extrovert, rád a poutavě vyprávěl, rád vystupoval na veřejnosti. Zásluhou toho vybudoval klinice prestiž, ze které dodnes pracoviště profituje. Je na nás mladších, abychom toto renomé udržovali a pěstovali. 

Od roku 1997 do 31. 3. 2020 byl přednostou prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. ml.

Od 1. 4. 2020 je novým přednostou prof. MUDr. David Netuka, Ph.D.