Spektrum činnosti Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky 1. LF UK a ÚVN a Subkatedry neurochirurgie IPVZ zahrnuje léčebně preventivní péči, výuku (pregraduální a postgraduální) a výzkum.

V léčebně preventivní péči klinika zajišťuje operační léčbu celého spektra onemocnění a úrazů centrální a periferní nervové soustavy, ambulantní servis a nepřetržitou konziliární činnost v oboru. Do funkční neurochirurgie patří komplexní léčba bolesti a operační léčba farmakorezistentní epilepsie. Spektrum poskytované péče ještě doplňují operace některých vrozených vad.

Ilustrační foto NCHK

Klinika disponuje technickým vybavením, které je plně srovnatelné s cizinou. Jde především o sofistikované přístroje používané při operacích - operační mikroskopy, navigační systémy, ultrazvukové aspirátory a kompletní zařízení pro endoskopické operace. Samozřejmostí je peroperační monitorování nervových funkcí elektrofyziologickými metodami. Pooperační péče je zajištěna jednak na centrální jednotce intenzivní péče, jednak na samostatné jednotce semiintenzivní péče, která je součástí kliniky.

V únoru 2008 se uskutečnilo slavnostní otevření rekonstruovaného pavilonu C. V tomto moderním pavilónu se nachází unikátní pracoviště multifunkčního operačního sálu s intraoperační magnetickou rezonancí pro zákroky v oblasti neurochirurgie.