Akt darování krve je v legislativě České republiky uveden v řadě obecně závazných právních přepisů, jejichž společným jmenovatelem je, že darování krve a jejích složek je považováno za úkon ve veřejném zájmu, na který je ještě nutno brát zvláštní zřetel.

Protože celá problematika není bohužel v současném právním řádu pojata příliš systematicky a orientace ve spleti právních předpisů je pro laika velmi obtížná, uvádíme seznam všech nyní platných právních norem, které se týkají dárcovství krve.

Zákoník práce - Zák. 262/2006 Sb.

Část VIII.

Překážky v práci

Díl 2

Překážky v práci z důvodu obecného zájmu:

Hlava I: Překážky v práci na straně zaměstnance

§ 203 Jiné úkony v obecném zájmu

(2) Pracovní volno pro jiný úkon v obecném zájmu zaměstnanci

d) k činnosti dárce při odběru krve a při aferéze; přísluší pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu cesty k odběru, odběru, cesty zpět a zotavení po odběru, pokud tyto skutečnosti zasahují do pracovní doby v rámci 24 hodin od nástupu cesty k odběru. Pokud na cestu k odběru, na odběr a cestu zpět nestačí 24 hodin, poskytuje se pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za prokázanou nezbytně nutnou další dobu, pokud zasahuje do pracovní doby. Nedojde-li k odběru, poskytuje se pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku jen za prokázanou nezbytně nutnou dobu nepřítomnosti v práci.

Hlava II: Společné ustanovení o překážkách v práci na straně zaměstnance

§ 206

(1)Je-li překážka v práci zaměstnanci předem známa, musí včas požádat zaměstnavatele o poskytnutí pracovního volna. Jinak zaměstnanec uvědomí zaměstnavatele překážce a o předpokládané době jejího trvání bez zbytečného průtahu.

(2) Překážku v práci je zaměstnanec povinen prokázat zaměstnavateli. Ke splnění povinnosti podle věty první jsou právnické a fyzické osoby povinny poskytnout zaměstnanci potřebnou součinnost.

(3) Náhrada mzdy nebo platu zaměstnanci nepřísluší, jestliže neomluveně zameškal převážnou část směny v kalendářním měsíci, kdy mu bylo poskytnuto pracovní volno, nebo jestliže se po skončení pracovního volna bez vážného důvodu včas nevrátí do práce. Neomluvená zameškání kratších částí jednotlivých směn se sčítají.

(4) Jestliže je podle zvláštního právního předpisu zaměstnanec uvolněn pro překážku v práci z důvodu obecného zájmu, je právnická nebo fyzická osoba, pro kterou byl zaměstnanec činný, popřípadě z jejíhož podnětu byl uvolněn, povinna uhradit zaměstnavateli, u něhož byl zaměstnanec v době uvolnění v pracovním poměru, náhradu mzdy nebo platu, která byla zaměstnanci poskytnuta, pokud se s touto právnickou nebo fyzickou osobou nedohodl na upuštění od úhrady.

(5) Podle odstavce 4 se hradí náhrada mzdy nebo platu, kterou uvolňující zaměstnavatel poskytl podle tohoto zákona (§ 351 až 362); neuhrazuje se náhrada mzdy nebo platu nad rozsah stanovený tímto zákonem.

Zákon o daních z příjmu

§ 15

Nezdanitelná část základu daně

(8) Od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím a právnickým osobám se sídlem na území ČR na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a fyzickým osobám s bydlištěm na území ČR provozujícím školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, na financování těchto zařízení, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně. Jako dar na zdravotnické účely se hodnota jednoho odběru krve bezpříspěvkového dárce oceňuje částkou 2000 Kč.

Koncepce transfúzní služby ČR

Metodické opatření MZd ČR Č.j.15288/97/OZP/2-3/1-10. 4.1997

Předmět činnosti transfúzní služby:

  • dárcovská politika spolupráce při jejím prosazování

Principy činnosti:

  • z důvodů zdravotních, etických i právních je usilováno o dobrovolné bezplatné dárcovství krve, přičemž se vychází z definice "dobrovolného bezplatného dárcovství krve" přijaté Federací Červeného kříže a Červeného půlměsíce a doporučení Rady Evropy č.88.
  • darování krve nebo jejích složek je považováno za úkon v obecném zájmu

Na závěr po přehledu právnických citací o úkonu ve veřejném zájmu a dárcovství krve proveďte prosím srovnání s definicí bezpříspěvkové dárcovství krve tak, jak ji přijala Liga společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce a jak byla publikována v rámci přijatý zásad krevní politiky ČČK začátkem tohoto roku:

Dobrovolní bezpříspěvkoví dárci krve jsou ti, kteří dávají krev, plasmu nebo další součásti krve ze své vlastní svobodné vůle, aniž za to dostali odměnu ve formě peněz nebo něčeho jiného, co může být považováno za ekvivalent peněz, například čas z pracovní doby přesahující čas nezbytný na cestu tam a zpět a na odběr samotný. Malé pozornosti, občerstvení a úhrada přímých cestovních výloh jsou s BDK slučitelné. (definice formulovaná Mezinárodní ligou ČK a ČP)