V této kapitole jsou popsány speciální odběry jednotlivých krevních součástí, tzv. odběry aferetické (aferézy).
Aferézami je možné odebírat samotnou lidskou plazmu (plazmaferéza), krevní destičky - trombocyty (trombocytaferéza), bílé nebo červené krvinky (leukoferéza nebo erytroferéza). Původně se tyto odběry prováděly pouze tzv. manuálním způsobem, tj. opakovanými odběry plné krve od dárce s následnou centrifugací, odstraněním příslušné složky a vrácením zbylé krve zpět dárci. Obrovského rozvoje ale aferetické metody dosáhly zavedením přístrojových odběrů pomocí separátorů krevních komponent v druhé polovině 80. a zejména v 90. letech.

Plazmaferéza

Plazmaferézou je dárci odebrána samotná lidská plazma a krvinky jsou vráceny zpět. Rozvoj plazmaferéz je spojen zejména s rozvojem průmyslového zpracování plazmy na jednotlivé bílkovinné součásti plazmy jako léky - tzv. krevní deriváty. Jedná se zejména o:

Albumin,
který se používá jako krevní náhrada při velkých ztrátách, při vážných onemocnění ledvin, jater a dalších onemocněních.

Imunoglobuliny,
které pomáhají pacientům s těžkými infekcemi, poruchou imunity a v poslední době jsou velmi moderním lékem při léčbě tzv. systémových onemocnění.

Faktor VIII (antihemofilický globulin) a faktor IX
jsou nenahraditelnými léky při léčbě vrozené krvácivosti (hemofilie) typu A a B.

Antitrombin III
jedná o důležitý lék při řešení získaných poruch krvácivosti při těžkých chirurgických a gynekologických stavech.

Dalším využitím plazmy je též pochopitelně možnost jejího použití jako plazmy klinické k přímému podání pacientovi.

V každém případě se plazma po odběru mrazí a ve zmrazeném stavu skladuje.

Jak již bylo řečeno, plazmaferéza se provádí zejména pomocí přístrojů - separátorů. Na odběry plazmy se zpravidla používají tzv. diskontinuální separátory, které používají pouze jeden žilní přístup (tj. vpich pouze jedné jehly do jedné ruky). Odběr probíhá v několika cyklech, kdy v jednom cyklu je odebráno cca 2 dcl krve, která je rozdělena na plazmu a krvinky (podle typu přístroje buď pouze odstředěním nebo současně i membránovou filtrací). Plazma je rovnou sbírána do sběrného vaku a krvinky jsou posléze vráceny zpět do oběhu dárce. Takových cyklů je podle nastaveného objemu odebírané plazmy 7 - 12 a celý proces tvá 30 - 45 minut. Množství odebrané plazmy se zpravidla nastavuje podle hmotnosti dárce na celkových 600 - 800 ml. Část odebraného objemu je dárci hrazena dodávkou fyziologického roztoku (tj. 0,9 % roztoku NaCl), část je mu dodána jako tekutiny při občerstvení.

Celý popsaný proces probíhá v uzavřeném jednorázovém odběrovém setu, tj. soustavě hadiček, vaků a malého plastového zařízení na rozdělení krve. Krev, plazma a náhradní roztoky v hadičkách jsou poháněny zvenčí peristaltickými pumpami, stejně jako centrifugační modul pomocí vnější hřídelky. Po použití se oddělí vak s plazmou a zbylý set se zlikviduje.

Jedná se o metodu z hlediska kvality odběru, odebrané plazmy a její výtěžnosti velmi efektivní, nicméně finančně dosti náročnou.

Přes poněkud větší dyskomfort a časovou zátěž při odběru ve srovnání s odběry plné krve se jedná o výkon, který organizmus dárce méně zatěžuje, protože obnova odebraných tekutin a bílkovin je záležitostí max. 24 hodin. Z tohoto důvodu se odběry plazmy mohou provádět častěji.

Plazmaferéza není ovšem výkon, který slouží pouze k odběru dárců, ale též jako apod. léčebný zákrok při řadě onemocnění, kdy je potřebné odstranit škodlivou látku z těla obsaženou v plazmě, kterou jiným způsobem odstranit nelze (např. dialýzou). Jedná se například při odstraňování nadbytečných bílkovin při mnohočetném myelomu nebo lipidů při dědičných hyperlipidémiích.

K léčebným plazmaferézám se pak používají tzv. kontinuální separátory se dvěma žilními přístupy, kdy z jedné paže se provádí odběr a do druhé návrat. Při takovém odběru je ovšem nutné odebrat alespoň 2-3 l plazmy, která se hradí albuminem, zmraženou plazmou a fyziologických roztokem. Doba odběru je 2 - 3 hodiny.

Trombocytaferéza

Dnes se odběr trombocytů provádí výhradně pomocí separátorů, zpravidla separátorů kontinuálních se dvěma žilními přístupy. Separátorové krevní destičky se používají zejména pro pacienty s útlumem krvetvorby po radikální protinádorové léčbě cytostatiky a ozařováním a pro pacienty v průběhu transplantace kostní dřeně.
Jeden odběr trvá zhruba 1,5 hodiny a provádět se může 1 x za 2 týdny, nejvýše pak 4 - 8 x za rok.

Leukocytaferéza

Sběr leukocytů metodou leukocytoferézy se provádí poměrně zřídka a pouze na specializovaných pracovištích pro nemnohé případy hematologických chorob s jinak nezvládnutelným naprostým nedostatkem bílých krvinek. Příbuzným a častěji prováděným odběrem (rovněž ve specializovaných centrech) je sběr tzv. kmenových buněk, které mohou nahradit kostní dřeň pro účely transplantace.

Erytrocytaferéza

Do nedávné doby erytrocytoferézy rozhodně nepatřily mezi rutinně prováděné výkony. Nástup nových technologií umožnil v poslední době rozšíření této metodiky jako standardně a běžně prováděného odběru, který je velmi efektivní z hlediska získávání potřebných červených krvinek, protože umožňuje během jednoho sezení odebrat 2 plnohodnotné jednotky vysoce kvalitního erytrocytárního koncentrátu, při stejně velikém odebraném objemu krve, jako při odběrech plné krve.

Tyto odběry jsou vhodné zejména pro získávání vzácnějších a potřebných krvinek, jako jsou erytrocyty univerzální skupiny 0 Rh negativní, ale i Rh pozitivní a vzácných kombinací dalších krevních antigenů, dále pro účely autotransfúzí. Nově vhodnost tohoto postupu ověřujeme pro účely kryokonzervace erytrocytů a vybudování strategické krevní banky (projekt Erytrocyt).

Dále jsou erytrocytoferézy využívány jako léčebná metoda při odstraňování přebytečných krvinek při chorobách způsobujících jejich nadprodukci, jako je polycytemia vera.