Ve dnech 18. až 20. května se konal v Praze jubilejní XXV. Národní kongres České společnosti pro ortopedii a traumatologii, který organizovala Ortopedická klinika 1. LF UK a ÚVN Praha a Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc.

„O letošní jubilejní kongres byl mimořádný zájem, účastnili se ho špičkoví odborníci a osobnosti nejen z České republiky, ale i z Evropy, mezi mnohými připomeňme například prof. Zwippa a prof. Rammelta z Dráďán. Kongresu konaného pod záštitou rektorky Univerzity Karlovy a děkana 1. LF UK se zúčastnilo na 460 lékařů a 110 sester. Hlavní přednáškové bloky byly věnovány aloplastice, dětské ortopedii, spondylochirurgii, artroskopii, sportovní medicíně, chirurgii nohy a hlezna. Součástí programu byla i sesterská sekce. Prezentováno bylo celkem 160 přednášek velmi dobré úrovně“, hodnotí jeden z prezidentů kongresu prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc.

Na slavnostním zahájení kongresu v Karolinu byla mimo jiné také předána Chlumského cena České společnosti pro ortopedii a traumatologii za nejlepší knihu roku „Zlomeniny lopatky“ jejím autorům – přednostovi Kliniky ortopedie 1. LF UK a ÚVN prof. MUDr. Bartoníčkovi, DrSc., jeho kolegovi z kliniky doc. MUDr. M. Tučkovi, Ph.D., a doc. MUDr. O. Naňkovi, Ph.D., z Anatomického ústavu 1. LF UK.

Při slavnostním zasedání byl oceněn za přínos pro ortopedii a traumatologii emeritní primář Kliniky ortopedie 1. LF UK a ÚVN MUDr. J. Cyprich, CSc., který obdržel čestné členství České společnosti pro ortopedii a traumatologii.

Oceněným blahopřejeme!