Formování interních oborů v ÚVN

Vznik Interního oddělení Ústřední vojenské nemocnice, tehdejší Masarykovy nemocnice, kopíruje datum založení nemocnice v srpnu 1938. Krátce poté, již na jaře 1939 musela být činnost oddělení přerušena vytvořením záložního lazaretu německé nacistické armády. Provoz interního oddělení může být opět obnoven až po ukončení okupace na podzim roku 1945, kdy je restituováno velké interního oddělení, které je v r. 1948 rozděleno na dvě části, na I. a II. interní oddělení. V r. 1954 je založeno samostatné poliklinické interní oddělení a v r. 1959 dochází ke vzniku III. interního oddělení. Od poloviny 50. let se začínají jednotlivá interní oddělení profilovat na dílčí obory vnitřního lékařství: kardiologické, gastroenterologické a hepatologické, nefrologické. Interní oddělení získávají v průběhu dalších desetiletí renomé, jsou zaváděny nové vyšetřovací a léčebné metody, které otevírají cestu k vědecko-výzkumné činnosti. Vysoká profesionalita a pevné odborné zaměření do značné míry překlenuly snahy o zpolitizování medicíny.

Vznik interní kliniky 1. LF UK a ÚVN Praha

V 90. letech vyvstaly nové závazky vojenské zdravotní služby, jejichž realizace vyžadovala v ÚVN změnu organizace oboru vnitřního lékařství. Podplukovník doc. MUDr. Miroslav Zavoral Ph.D., primář II. interního oddělení a plukovník Ilja Kotík, primář I. interního oddělení navrhli transformaci všech interních oddělení v jedno interní klinické pracoviště. K realizaci projektu došlo 1. 1. 2005, kdy byla zřízena Interní klinika 1. lékařské fakulty a ÚVN, jejíž páteří bylo II. interní oddělení, pracoviště s nejvyšší odbornou prestiží, které již řadu let pod vedením pplk. doc. Zavorala, Ph.D. spolupracovalo s předními zahraničními klinikami a podílelo se rovněž na postgraduální výuce lékařů v rámci oddělení Subkatedry gastroenterologie IPVZ v Praze. Do činnosti Interní kliniky byly zapojeny též veškeré interní ambulantní provozy, včetně původního Oddělení funkční diagnostiky a tělovýchovného lékařství, založeného již v r. 1956 a Osteocentra, založeného v r. 1993. Nová koncepce zefektivnila péči o pacienty, racionalizovala postgraduální vzdělávání lékařů a nastartovala vědecko-výzkumnou činnost i v oborech s dříve nízkou publikační aktivitou. Jednotlivé interní specializace se neztratily. Jejich autonomie nebrání poskytování specializované péče dle kritérií odborných společností, jejich sounáležitost navíc rozšiřuje spektrum specialisty k potřebné původní dimenzi oboru vnitřního lékařství.

Přednostové oddělení

V poválečném období stanul v čele I. interního oddělení od r. 1947 do r. 1959 pplk. MUDr. Josef Šedivý. Od r. 1959 až do r. 1989 vedl I. interní oddělení včetně jednotky intenzivní péče plk. prof. MUDr. Vladimír Dufek, v letech 1989-1991 ho vystřídal plk. MUDr. Michal Marko, dále 1991-1992 doc. MUDr. Václav Červenka, poté 1992-2004 MUDr. Ilja Kotík.

Prvním primářem II. interního oddělení byl jmenován v r. 1948 pplk. MUDr. Eugen Kohn, v letech 1950-1954 byl přednostou oddělení plk. MUDr. Jiří Smrčka. Dále po dobu 13 měsíců vedl oddělení pplk. MUDr. Vladimír Dufek. Od roku 1955 byl opět v čele oddělení genmjr. MUDr. Jiří Smrčka. V r. 1975 se stal primářem pplk. MUDr. Václav Polomis, který ve funkci působil až do konce roku 1989. Od ledna 1990 do prosince roku 1996 vedl II. interní oddělení plk. doc. MUDr. Zdeněk Antoš, CSc.

III. interní oddělení vedl od svého vzniku v r. 1959 do r. 1969 plk. MUDr. Josef Šedivý, v letech 1969-1985 byl primářem plk. MUDr. Josef Navrátil, CSc., 1985-2004 vedl oddělení plk. prof. Václav Monhart, CSc. Od ledna do září 1997 ve funkci ho následoval pplk. MUDr. Václav Michal. V září 1997 se ujal funkce přednosty prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D, který  1.1.2005 sjednotil  všechna interní  oddělení  ÚVN  pod  nově  zřízenou  Interní  kliniku 1. LF UK a ÚVN, kterou vedl  jako  přednosta do  září  2020.

Současným přednostou Interní kliniky  je od  října 2020  prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc.

Působení významných osobností na interních odděleních ÚVN a Interní klinice 1. LF UK a ÚVN Vojenské fakultní nemocnice

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D, prof. MUDr. Přemysl Frič, DrSc., prof. MUDr. Zdeněk Mareček, CSc., prof. MUDr. Petr Urbánek CSc., doc. MUDr. plk. prof. MUDr. Vladimír Dufek, prof. MUDr. Juraj Fabián DrSc., MUDr. Ilja Kotík, doc. MUDr. Martin Malý, Ph.D., plk. prof. Václav Monhart, prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., MUDr. Petr Krejčí, MUDr. Ivan Jeřábek, doc. MUDr.  Štěpán  Suchánek, Ph.D., prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.