Interní klinika 1. LF UK a ÚVN poskytuje léčebnou i preventivní zdravotní péči, podílí se na pre- i postgraduálním vzdělávání lékařů, je zapojena do výzkumných projektů.
V oblasti zdravotní péče zajišťuje diagnostickou a léčebnou činnost na lůžkových i ambulantních odděleních v základních oborech vnitřního lékařství – gastroenterologii, gastrointestinální endoskopii, kardiologii, všeobecné interně, diabetologii a nefrologii.


Klinika se dále významně podílí na pregraduální výuce vnitřního lékařství 1. LF UK, je též garantem postgraduální výuky v oboru gastroenterologie. Z výzkumných úkolů je kromě publikační a přednáškové činnosti stěžejní řešení grantů se zaměřením na gastroonkologickou problematiku, experimentální gastroenterologii a diabetologii.