C4 Umístění: budova C, vchod C4, přízemí

Provozní doba oddělení Po – čt: 7.00 – 15.45 hod
  Pá: 7.00 – 14.30 hod
Recepce Tel: +420 973 203 119, +420 973 203 141

 

CH2 Umístění: budova CH, vchod CH2, přízemí (oddělení Emergency)
Akutní interní ambulance: Po – čt: 7.00 – 15.45 hod
  Pá: 7.00 – 14.30 hod
  Tel: +420 973 203 571

 

Interní ambulantní oddělení (IAO) poskytuje ambulantní diagnostickou a léčebnou péči pro interně nemocné. Poskytuje a koordinuje interní konziliární péči hospitalizovaných na neinterních odděleních ÚVN.

Lékaři oddělení provádí specializovaná vyšetření a sledování v odborných interních ambulancích včetně superkonsilární péče. Lékaři oddělení jsou členy multidisciplinárních týmů nemocnice a pečují o pacienty  v rámci mezioborové spolupráce s dalšími odděleními a klinikami Ústřední vojenské nemocnice i jinými fakultními pracovišti v Praze a ČR. Oddělení provádí posudkovou činnost pro potřeby AČR.

Seznam specializovaných ambulancí: kardiologická a angiologická ambulance, gastroenterologická a hepatologická ambulance, diabetologická, podiatrická  a obezitologická ambulance, endokrinologická ambulance, kardiologická ambulance, nefrologická ambulance, pneumologická ambulance, ambulance funkční diagnostiky a tělovýchovného lékařství, ambulance revmatologie, osteologická ambulance, ambulance pro poruchy výživy.

Vedoucí lékař: MUDr. Mikuláš Kosák, Ph.D.

Úseková sestra: Lenka Pollaková

 

Referntka
Markovičová Stanislava
+420 973 203 140, fax: 973 203 120
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Specializované ambulance a centra

 

Diabetologické centrum

C3 Umístění: budova C, vchod C3 3. patro

Diabetologické centrum (DC) představuje specializovaný funkční celek zajišťující komplexní péči o nemocné s diabetem a jeho komplikacemi, a to jak v rámci diagnostiky a prevence, tak po stránce terapeutické. Specializovanou péči poskytujeme za hospitalizace i ambulantně. Lůžková část DC je zajištěna v rámci Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN ). Ambulantní části DC tvoří tři odborné ambulance (diabetologická, podiatrická a edukační) umístěné ve 3. patře  v budově C3.

Komplexní péči o pacienty v DC zajišťují lékaři a lékařky, nutriční terapeuti, podiatrické  a edukační diabetologické sestry. Úzce spolupracujeme s řadou specialistů   ÚVN (Chirurgická klinika, Oční klinika, neurologické a psychologické oddělení, nefrologická, endokrinologická a angiologická ambulance) a také se specialisty mimo ÚVN.

V DC probíhá pregraduální výuka studentů 1. LF UK a postgraduální výuka lékařů v přípravě k atestacím. Zaměstnanci DC se účastní řešení výzkumných projektů probíhajících v ÚVN, včetně aktivní prezentace výsledků na významných domácích i zahraničních odborných konferencích a včetně vlastní publikační aktivity. 

 

Ambulance diabetologie

V ambulanci zajišťujeme komplexní péči pacientům s diabetem s důrazem na včasnou diagnostiku mikrovaskulárních a makrovaskulárních komplikací a stanovení individuálního léčebného plánu. Jako DC máme v péči pacienty léčené inzulinem, s pokročilým onemocněním a s orgánovými komplikacemi. U pacientů s diabetem 1. typu používáme k monitoraci glykémie senzory a v léčbě inzulinové pumpy  integrované se senzorem s poloautomatickým okruhem.

 

Edukační ambulance

V ambulanci zajišťujeme vzdělávání nemocných s diabetem a jejich rodin. Cílem strukturované edukace pacientů je prohloubení znalostí o diabetu, zlepšení kompenzace a celkového managementu léčby a současně posílení role samotného pacienta. Edukace probíhají dle dohody individuálně či skupinově. Součástí edukace je praktická aplikace inzulínu perem, obsluha inzulínové pumpy a monitorace glykémie glukometrem nebo senzorem.

 

Podiatrická ambulance

V ambulanci zajišťujeme komplexní péči o pacienty se syndromem diabetické nohy (SDN). SDN je definován jako postižením tkání nohy od kotníku dolů, způsobené diabetem a jeho komplikacemi, tj. diabetickou neuropatií a různým stupněm ischémie. Jde nejčastěji o otlaky, defekty na nohách, záněty kostí nohy či deformity nohy. Léčba SDN je multidisciplinární a vyžaduje spolupráci s ostatními specialisty Podiatrického týmu ÚVN. Kromě léčby již rozvinutého SDN se zabýváme i jeho prevencí. Léčba SDN je velmi často náročná a dlouhodobá a vyžaduje aktivní spolupráci pacienta i jeho blízkých.

 

Lékaři: MUDr. Johana Venerová, doc. MUDr. Denisa Janíčková-Žďárská Ph.D., MUDr. Monika Nývltová, MUDr. Tomáš Pelcl, Ph.D., MUDr. Jan Paleček, MUDr. Mgr. Tomáš Burger
Edukační sestra: Jana Brabcová, Romana Knížková
Podiatrická sestra: Libuše Fialová
Obezitologická sestra: Markéta Bartíková

 

Diabetologické centrum:  +420 973 208 190 (recepce) +420 973 208 193 (sestra)  C3 3. patro

Podiatrická ambulance:  +420 973 203 030 C3 3. patro

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Endokrinologická ambulance

Endokrinologie se zabývá hormonálními poruchami – diagnostikou a léčbou onemocnění žláz s vnitřní sekrecí mezi které patří hypofýza (podvěsek mozkový), štítná žláza, příštítná tělíska, nadledviny, gonády). Při péči o pacienty úzce spolupracujeme s dalšími klinikami a odděleními ÚVN (Neurochirurgická klinika, Chirurgická klinika, ORL klinika, Oční klinika, RDG oddělení) i pracovišti mimo ÚVN. Součástí týmu je specializovaná endokrinologická sestra provádějící široké spektrum dynamických testů, injekční a infuzní léčbu a edukaci pacientů.

Endokrinologická ambulance ÚVN poskytuje péči v celém rozsahu oboru se zaměřením na následující diagnózy:

  • onemocnění hypofýzy (adenomy hypofýzy, akromegalie, Cushingova nemoc, nedostatek hormonů hypofýzy – hypopituitarismus, kraniofaryngeomy)
  • onemocnění nadledvin (nedostatek hormonů kůry nadledvin – Addisonova choroba, nádory nadledvin)
  • punkční biopsie uzlů štítné žlázy - FNAB
  • endokrinologické komplikace onkologické léčby
  • onemocnění příštítných tělísek (nadbytek či nedostatek parathormonu – hyper a hypoparathyreóza)

Lékaři endokrinologické ambulance jsou členy multidisciplinárních týmů (Hypofyzární centrum, Skupina pro onemocnění nadledvin).

Interní klinika je Centrem pro léčbu akromegalie a Centrem pro léčbu růstovým hormonem v dospělosti. Díky tomu máme při péči o naše pacienty k dispozici maximální možné spektrum léků užívaných pro léčbu onemocnění hypofýzy. Díky spolupráci s Neurochirurgickou klinikou a Ústavem radiační terapie (CyberKnife) je v ÚVN k dispozici plné spektrum léčebných modalit používaných k léčbě nádorů hypofýzy  (farmakologická, chirurgická a radiační léčba).

ÚVN je také jedním z center pro léčbu hypoparathyreózy rekombinantním parathormonem.

Lékaři endokrinologické ambulance:

MUDr. Mikuláš Kosák, Ph.D., MUDr. Karolína Drbalová, MUDr. Monika Nývltová, doc. MUDr. Jana Ježková, Ph.D., MUDr. Judita Klímová, Ph.D., MUDr. Kateřina Šimůnková, Ph.D. 

 

Kontakt C4 tel: +420 973 203 130
    mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ambulance pro poruchy výživy – Nutriční ambulance

Nutriční ambulance dispenzarizuje pacienty s těžkou formou podvýživy (malnutrice) z různých příčin, kteří jsou k vyšetření odesláni praktickým nebo odborným lékařem. Na chodu ambulance participuje nutriční terapeut (edukace pacientů stran složení a úpravy jejich stravy a výživy) a lékaři se specializací v oboru (preskripce umělé výživy). Do péče v nutriční ambulanci preferenčně přijímáme pacienty s potřebou umělé výživy do sond (gastrická, jejunální), vývodů (gastrostomie, jejunostomie) nebo s potřebou domácí nitrožilní výživy. Nutriční ambulance ÚVN patří mezi centra domácí parenterální výživy.

Lékaři nutriční ambulance:
MUDr. Ján Csomor, MUDr. Leona Mrázková

 

Nutriční terapeut Mgr. Petra Hýsková
Sestra Markéta Bartíková
Kontakt tel: +420 973 208 240
  mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Obezitologická ambulance

Obezitologická ambulance se v návaznosti na diabetologické centrum věnuje konzervativní (nechirurgické) léčbě obezity. S návaznosti na oddělení Nutriční péče pacienty edukuje o dietních i dalších režimových opatření (pohybová aktivita). Při péči o pacienty indikované k chirurgickému řešen obezity (bariatrická chirurgie) spolupracuje s Chirurgickou klinikou ÚVN a v rámci předoperačního vyšetření i dalšími odděleními ÚVN (Lékařsko - psychologické oddělení).

Lékařka obezitologické ambulance:
MUDr. Kateřina Šimůnková, Ph.D.

 

Kontakt tel: +420 973 208 240, 973 208 190
  mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Gastroenterologická ambulance

Gastroenterologická poradna se zaměřujeme na léčbu vybraných onemocnění jícnu (zejména poruchy jícnové motility), žaludku, střev (zejména pacientů s idiopatickými střevními záněty) a slinivky břišní. Vyšetření v našich ambulancích probíhají po objednání na podkladě doporučení příslušného specialisty a dle kapacity pracoviště.

Lékaři gastroenterologické ambulance:
doc. MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D., MUDr. Ján Csomor, plk. MUDr. Kateřina Košťálová, MUDr. Bohuš Bunganič, Ph.D., MUDr. Tomáš Grega, Ph.D., MUDr. Nadija Brodyuk, MUDr. Václav Želízko, MUDr. Zuzana Vacková, Ph.D., MUDr. Libuše Lomská

 

Kontakt tel: +420 973 203 128
  mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Hepatologická ambulance

Hepatologická poradna se zaměřuje na léčbu a dispenzarizaci vybraných onemocnění jater a žlučových cest. Zejména na terapii hepatitidy B a C, autoimunitních chorob jater, hepatocelulárního karcinomu, pokročilých stádií jaterní fibrózy/cirhózy. Funguje i jako hepatologické a konzultační centrum. Vyšetření v našich ambulancích probíhají po objednání na podkladě doporučení příslušného specialisty a dle kapacity pracoviště.

Lékaři hepatologické ambulance:
prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc., MUDr. Michal Koula, MUDr. Petr Hříbek

 

Kontakt tel: +420 973 203 128
  mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Centrum pro léčbu idiopatických střevních zánětů

C4 Umístění: Interní ambulance - přízemí

Centrum pro biologickou léčbu idiopatických střevních zánětů (ISZ) při Interní klinice je specializovaným centrem zajišťujícím komplexní péči o pacienty s idiopatickými střevními záněty (ISZ), tj. pacienty s Crohnovou nemocí (CN) a ulcerózní kolitidou (UC).

Péče o pacienty biologického centra je multioborová. Centrum úzce spolupracuje s dalšími specializovanými pracovišti Interní kliniky ÚVN, zejména s Oddělením gastrointestinální endoskopie, kde jsou prováděny diagnostické i terapeutické endoskopické výkony.

V rámci multidisciplinární péče o nemocné s ISZ je zásadní spolupráce s ambulantním interním oddělením, především ambulancí  gastroenterologickou, revmatologickou a ambulancí nutriční. Z ostatních pracovišť ÚVN je to zejména chirurgická klinika a Oddělení radiodiagnostické

Pracovníci jednotlivých spolupracujících pracovišť tvoří pracovní skupinu pro idiopatické střevní záněty, která koordinuje multioborovou péči o pacienty s ISZ v souladu s platnými doporučeními společnosti European Crohn’s and colitis organisation (ECCO) a Doporučeními České gastroenterologické společnosti.

Pracovní skupina indikuje pacienty k cílené léčbě konzervativní (konvenční, biologické) nebo chirurgické.

 

Biologická léčba

Biologická léčba zahrnuje skupinu léků používaných u vybrané skupiny pacientů s idiopatickými střevními záněty.

Léčba je obvykle podávána v situaci, kdy jiná léčba není účinná, nebo ji nelze podávat, nebo při těžkém průběhu zánětu.

Biologická léčba zahrnuje přípravky, které stimulují imunitní systém k boji proti nemoci, nebo přímo potlačují nemoc podobným způsobem jako imunitní systém. Jde o vysoce účinné látky biologické povahy, které jsou shodné či velmi podobné s látkami produkovanými v samotném organismu.

Cílem biologické léčby je dosažení remise onemocnění (klidového stadia), zabránění vzniku komplikací, snížení nutnosti podávání kortikoidů a chirurgických výkonů, v konečném důsledku zlepšení kvality života.

V rámci Biologického centra probíhá pregraduální výuka studentů 1. LF UK a postgraduální výuka lékařů v přípravě k atestaci. Pracovníci centra se účastní řešení výzkumných projektů probíhajících v ÚVN, včetně aktivní prezentace výsledků na domácích i zahraničních odborných kongresech. Pracovníci centra jsou členy Pracovní skupiny pro idiopatické střevní záněty při ČGS JEP a členy mezinárodní Evropské společnosti pro Crohnovu nemoc a ulcerózní kolitidu (ECCO).

Centrum pro biologickou léčbu se od roku 2016 účastní studie Credit. Jedná se o celonárodní multicentrický registr, jehož cílem je sledování pacientů s  idiopatickým střevním zánětem, evidence počtu pacientů na biologické léčbě a v neposlední řadě i hodnocení efektivity a také nežádoucích účinků léčby.

 

Ambulance pro podávání biologické léčby

Specializovaná ambulance poskytující biologickou léčbu intravenózní nebo subkutánní. Zajišťuje edukaci pacientů o podávané biologické léčbě se zaměřením na způsob aplikace, včetně aplikace v domácím prostředí a možných nežádoucích účincích léčby. Všichni pacienti jsou informováni o akutních i chronických komplikacích léčby, podrobně uvedených v informovaném souhlasu

Ke stažení:

Cílem péče o pacienty s ISZ je dosažení remise onemocnění a především zlepšení kvality života nemocných. V současnosti se ambulance zaměřuje na využití vhodných aplikací pro domácí monitoring onemocnění a tím zlepšení compliance nemocných.

 

Vedoucí centra: MUDr. Petra Mináriková, Ph.D.
telefon: tel: +420 973 208 328
e-mail: e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Revmatologická ambulance

Revmatologická ambulance provádí komplexní diagnostiku revmatologických onemocnění a zajišťuje léčbu primárně zánětlivých onemocnění vyžadujících imunosupresivní léčbu. Ambulance je zařazena mezi specializovaná revmatologická pracoviště poskytující biologickou léčbu v indikovaných případech. Pracoviště je akreditováno pro specializační vzdělávání v oboru revmatologie.

Lékaři revmatologické ambulance:
MUDr. Lenka Franeková, Ph.D., MUDr. Kateřina Šmejcová

 

Kontakt tel: +420 973 202 878
  mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Centrum biologické léčby revmatologických onemocnění

Biologickou léčbou jsou léčeni pacienti s diagnózami revmatoidní artritidy, psoriatické artritidy a ankylozující spondylitidy (Bechtěrevovy choroby), kteří nedostatečně odpovídají na konvenční léčbu. K léčbě jsou přijímáni pacienti doporučení obvodními revmatology Prahy i Středočeského kraje. Centrum spolupracuje na sledování pacientů léčených biologickou léčbou v rámci národního registru ATTRA.

Vedoucí centra: MUDr. Lenka Franeková, Ph.D.

 

Kontakt tel: +420 973 202 878
  mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Osteologická ambulance

Osteologie se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí kostních onemocnění. Hlavní náplní práce je péče o pacienty s osteoporózou - řídnutím kostí. Pacienti jsou vyšetřováni rentgenovou přístrojem pro měření kostní hustoty (DXA), laboratorně jsou stanovovány parametry kostního obratu, hospodaření s minerály, jsou prováděna vyšetření specifických hormonů ovlivňujících kost a měřeny hladiny vitamínu D. Péče o tento typ pacientů je dlouhodobá a vyžaduje vždy spolupráci s praktickým lékařem a dalšími odborníky (ortoped, gynekolog, rehabilitační pracoviště).

Lékaři osteologické ambulance:
MUDr. Jiří Jenšovský, CSc., MUDr. Lenka Franeková, MUDr. Judita Klímová, Ph.D.

 

Kontakt tel: +420 973 202 878
  mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nefrologická ambulance

Nefrologická ambulance ÚVN se zaměřuje na komplexní péči o nemocné s celým spektrem nefrologických diagnóz, včetně nemocných s renálními projevy autoimunitních onemocnění, postižením ledvin u vrozených či metabolických chorob. Zajišťuje široké spektrum laboratorních vyšetření i radiodiagnostických metod zaměřujících se na choroby ledvin. V individuálních případech zajišťuje i vysoce specializovanou péči o pacienty ve spolupráci s dalšími pracovišti. Péče o nemocné zahrnuje jak diagnostiku, tak léčbu dle individuálních potřeb pacientů, a to včetně nastavení dietních a režimových opatření. U nemocných s pokročilým stupněm ledvinného selhání zajišťuje jejich přípravu k zahájení dialýzy či vyšetření před případnou transplantací ledviny.

Lékaři nefrologické ambulance:
prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc., MUDr. Thiory Konaré

 

Kontakt tel: +420 973 203 357
  mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kardiologická ambulance

Kardiologická ambulance poskytuje komplexní kardiologická vyšetření v celé šíři oboru, dále poskytuje konziliární služby v rámci ÚVN. Je vybavena echokardiografickým přístrojem Phillips Epique 7 se sektorovou 2 a 3 dimenzionální sondou a 3 dimenzionální jícnovou sondou. Poskytuje transthorakální a transesophageální echokardiografická vyšetření, zátěžové testy, Holtrovské monitorování  TK  i EKG. Součástí je Centrum preventivní kardiologie, které poskytuje léčbu inhibitory PCSK9 u nemocných s dyslipidemií.

Lékaři kardiologické ambulance:
MUDr. Jana Čepelová,  MUDr. Josef Daněk, MUDr. Martin Hajšl, Ph.D., MUDr.  Libor Kameník, Ph.D.,  MUDr. Eva Krčová, MUDr. Ondřej Kučerka, MUDr. Pavel Sedloň, Ph.D., MUDr. Tomáš Hnátek, Ph.D.

Kontakt tel: +420 973 203 124
  mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Další informace najdete na stránce Ambulance - Oddělení kardiologie

Cévní ambulance

Cévní ambulance se zabývá diagnostikou, léčbou a dispenzarizací akutních i chronických cévních onemocnění – onemocnění periferních tepen, žil i lymfatického systému. Provádíme duplexní sonografii periferních tepen a žil, karotického a vertebrálního řečiště, ultrasonografii břišní aorty. Navrhujeme další vyšetřovací a léčebné postupy. Součástí je edukace chronicky cévně nemocných pacientů a jejich pravidelné kontroly. Provádíme i statimová vyšetření a konzultace týkající se cévní problematiky. Ve spolupráci s rentgenologickým pracovištěm ÚVN poskytujeme intervenční terapeutické postupy na periferních tepnách.

Lékaři cévní ambulance:
prim. MUDr. Karolína Kočí, MUDr. Kateřina Daníčková

 

Kontakt tel: +420 973 203 059
  mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Plicní ambulance

Plicní ambulance se zabývá základní diagnostikou a léčbou plicních onemocnění, plicními rentgenovými nálezy nejasné etiologie s návazností na hrudní chirurgii. Provádíme screening onemocnění tuberkulózou dýchacího ústrojí. V rámci funkční laboratoře je možné provedení spirometrického vyšetření, bodypletysmografie a bronchodilatačního testu.

Lékaři plicní ambulance:
mjr. MUDr. Šárka Blažková, MUDr. Jiří Pilař, MUDr. Petra Filipová

 

Kontakt tel: +420 973 203 136
  mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.