Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6 - 169 02

Semináře se konají od 14. 30 na posluchárně A, budova F2 (pokud není uvedeno jinak)

1. Principy parenterální výživy
MUDr. Svatopluk Solař, Interní klinika 1. LF UK a ÚVN
9. 10. 2019
     
2. Terapie deliria u hospitalizovaných pacientů
 
MUDr. Anna Rusnáková, Psychiatrické odd. ÚVN Praha
23. 10. 2019
     
3. Diagnostika, terapie a komplexní péče o pacienta s poruchou vědomí
MUDr. David Hlinovský, Neurologická klinika 3. LF UK a TN Praha                                                        
6. 11. 2019
     
4. AIDS v roce 2019     
MUDr. Milan Zlámal, Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN Praha
20. 11. 2019
     
5. Hrudní drenáže, typy a použití
prof. MUDr. Martina Vašáková, PhD, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN
4. 12. 2019
     
6. Adventní seminář
prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D., kněz, prezident České křesťanské akademie
místo konání - aula na budově CH
18. 12. 2019
     
7. Gliflozíny v roce 2019
prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., Centrum experimentální medicíny, IKEM
8. 1. 2020
     
8. Komplikace infarktu myokardu
doc. MUDr. Martin Malý, PhD., Odd. invazivní kardiologie a arytmologie, Interní klinika 1. LF UK a ÚVN
22. 1. 2020