Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6 - 169 02

Semináře se konají od 14. 30 na posluchárně A, budova F2 (pokud není uvedeno jinak)

1. ECMO
doc. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D., II. interní klinika - klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN
13. 3. 2019
     
2. Dětské choroby v dospělosti
prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D., přednosta Kliniky infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN
27. 3. 2019
     
3. Etika v medicíně
P. Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D., přednosta Ústavu etiky 3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
    
místo konání - aula na budově CH                                                               
10. 4. 2019
     
4. Akutní stavy v hematologii
MUDr. Markéta Šťastná Marková, CSc., JIP ÚHKT, Praha  
24. 4. 2019
     
5. Antibiotic stewardship v ÚVN
MUDr. Martina Čurdová, PharmDr. Irena Murínová, MUDr. Marek Štefan, Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN a Stacionář pro ATB léčbu
15. 5. 2019
     
6. Dlouhodobé žilní vstupy v roce 2019
prof. MUDr. Jiří Charvát, CSc., Interní klinika 2. LF UK a FN Motol
29. 5. 2019
     
7. Teploty nejasného původu
MUDr. Luboš Kotík, CSc., primář I. interní kliniky Thomayerovy nemocnice Praha
12. 6. 2019
     
8. Gliflozíny v roce 2019
prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., Centrum experimentální medicíny, IKEM
26. 6. 2019