Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6 - 169 02

Semináře se konají od 14. 30 na posluchárně A, budova F2 (pokud není uvedeno jinak)

1. Chřipka
doc. MUDr. Ondřej Beran, Ph.D., Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN 
10. 10. 2018
     
2. Principy enterální výživy
MUDr. Svatopluk Solař, Interní klinika 1. LF UK a ÚVN
24. 10. 2018
     
4. Chirurgická léčba obesity
prof. MUDr. Mojmír Kasalický Ph.D., Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN                                                                     
7. 11. 2018
     
5. Fibrilace síní 
MUDr. Patrik Jarkovský, Interní klinika 1. LF UK a ÚVN
21. 11. 2018
     
8. Terapeutické možnosti endoskopie v horním GIT
doc. MUDr. Jan Martínek, Ph.D. AGAF, Klinika hepatogastroenterologie, IKEM
5. 12. 2018
     
6. Adventní seminář
prof. PhDr. Tomáš Halík, ThD., dr. h. c., kněz, prezident České křesťanské akademie
místo konání - aula na budově CH
17. 12. 2018
     
7. Metabolická adaptace organizmu na nádorový růst
MUDr. Jan Gojda, Ph.D., II. interní klinika 3. LF UK a FNKV
9. 1. 2019
     
8. Dyslipidemie - diagnostika a možnosti léčby         
prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., III. interní klinika 1. LF UK a VFN
23. 1. 2019