prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

 

alt

 

Vzdělání

2008 profesor pro obor vnitřní lékařství Univerzity Karlovy, Praha
2003 docent pro obor vnitřní lékařství, 2 LF Univerzity Karlovy, Praha
2000 Ph. D.: Systém automatického rozlišení stavu kámen – tkáň v procesu laserové litotrypsie choledocholitiázy
2000 atestace z interny II
1987 atestace z gastroenterologie
1983 atestace z interny I
1980 MUDr.

 
Profesní historie

2005 - dosud přednosta kliniky Interní klinika 1. LF UK a ÚVN
2010 - dosud ředitel ÚVN Praha
1997 - dosud  vedoucí subkatedry IPVZ Praha, subkatedra gastroenterologie

       
Odborná angažovanost

Členství v odborných společnostech  
Společnost gastrointestinální onkologie (SGO)
  - předseda výboru SGO                   
2010 - dosud
Česká gastroenterologická společnost (ČGS)
  - 1. místopředseda výboru ČGS               
2002 - 2014
vědecký sekretář výboru ČGS 1998 - 2002
předseda výboru Endoskopické sekce ČGS 2002 - 2006
vědecký sekretář výboru Endoskopické sekce ČGS 1998 - 2002
Česká internistická společnost  
European group for colorectal cancer screening  
European pancreatic club  
American Society for Gastrointestinal Endoscopy  (ASGE)  
European Society of Gastrointestinal Endoscopy  (ESGE)  

Členství v oborových radách

 • Koordinační rada Doktorských studijních programů v biomedicíně Akademie věd ČR
 • Oborová rada doktorského studijního programu vojenské vnitřní lékařství Univerzity obrany
 • Oborová rada doktorského studijního programu vnitřní nemoci Lékařské fakulty Hradec Králové Univerzity Karlovy v Praze

Výuková činnost

 • předseda zkušební komise pro státní rigorózní zkoušky z předmětu interní lékařství 1. LF UK

 • školitel postgraduálního doktorského programu – obor zobrazovací metody na 1. LF UK

 • školitel postgraduálního doktorského programu – obor fysiologie na 1. LF UK

 • školitel postgraduálního studijního programu – obor vojenské vnitřní lékařství na Fakultě vojenského zdravotnictví v Hradci Králové Univerzity Obrany v Brně

 • školitel posluchačů doktorského studijního programu biologie a patologie buňky 1. LF UK v Praze

 • vedoucí subkatedry gastroenterologie  IPVZ v Praze

 • člen zkušební komise pro atestační zkoušky v oboru gastroenterologie MZd ČR

 • předseda akreditační komise pro gastroenterologii MZd ČR

 • předseda oborové komise 10 – ostatní lékařské obory I Vědecké rady Interní grantové agentury MZd ČR

 • předseda komise pro screening kolorektálního karcinomu MZd ČR

 • krajský konzultant pro obor gastroenterologie pro hl. město Praha

Ceny za odbornou činnost

 • Výroční cena ESGE za rok 1999 za organizaci osvětové kampaně sekundární prevence kolorektálního karcinomu v České republice, udělená při příležitosti Evropského gastroenterologického kongresu v Římě, 1999

 • Čestný odznak AČR Přemysla Otakara II., krále železného a zlatého, Praha, 2003

Grantová činnost

Hlavní řešitel

 1. Incidence a klinický průběh idiopatických střevních zánětů ve vybraných regionech České republiky. Závěrečná zpráva o řešení grantu IGA Mzd ČR č. 4220 – 3. Praha, 2000

 2. Systém automatického rozlišení stavu kámen tkáň v procesu laserové litotrypse choledocholitiázy. Závěrečná zpráva o řešení grantu IGA Mzd ČR č. 4219 – 3. Praha, 2000

 3. Endoskopická léčba akutní recidivující pankreatitidy u pacientů s dysfunkcí Oddiho sfinkteru. Závěrečná zpráva o řešení grantu IGA Mzd ČR č. 6307 – 3. Praha, 2002

 4. Úloha Fas/Fas ligandem zprostředkované apoptosy v sekvenci adenom – karcinom u kolorektálního karcinomu. Závěrečná zpráva o řešení grantu IGA Mzd ČR č. NK/6469 – 3. Praha, 2003

 5. Detekce a sledování genových variací ve vybraných onkogenech a tumor supresorových genech u pacientů s chronickou pankreatitidou a karcinomem pankreatu a jejich využití v časném diagnostickém a terapeutickém procesu. IGA Mzd ČR č. 8027 – 3. Praha 2006

 6. Využití nových molekulárně-genetických metod pro časný záchyt progrese onemocnění u pacientů s primárně resekabilním kolorektálním karcinomem na základě vyšetření cirkulujících nádorových buněk a volných nádorových nukleových kyselin (2009-2011) Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

 7. Klinický význam vyšetření epigenetických faktorů pro zpřesnění diagnostiky, odhadu prognózy a rizika rekurence po kurativní resekci karcinomu pankreatu 13638 (2012-2015)

Spoluřešitel

 1. Vliv využití "EX-VIVO" zvířecího modelu (ERLANGEN COMPACT MODEL) na kvalitu provádění některých endoskopických výkonů (2009-2011) Univerzita Karlova v Praze / 1. lékařská fakulta

 2. Optimalizace screeningu kolorektálního karcinomu (2009-2011) Institut klinické a experimentální medicíny

 3. Kvalita života a léčebné náklady u nemocných s karcinomem pankreatu. Multicentrická studie (2009-2011) Univerzita Karlova v Praze / 2. lékařská fakulta

 4. Transluminální endoskopická chirurgie v experimentu na velkém laboratorním zvířeti. Zhodnocení metodiky, operační zátěže a rizika komplikací. (2009-2011) Univerzita Karlova v Praze / 2. lékařská fakulta 

 5. Porovnání účinnosti kolonické kapslové endoskopie a kolonoskopie v detekci polypů a karcinomů tlustého střeva a konečníku: multicentrická, prospektivní, cross over studie IGA Mzd ČR č. NT 11524 (2010-2014)

 6. Barrettův jícen: Endoskopická léčba vs. observace pacientů s nízkým stupněm dysplázie. IGA Mzd ČR č. NT 13636 (2012-2015)

 7. Uplatnění panelu molekulárních markerů v klinickém managementu progredujícího karcinomu žaludku. IGA Mzd ČR č. NT 13640 (2012-2015)

 8. Cílený screening kolorektálního karcinomu u diabetiků 2. typu a osob s vysokým kardiovaskulárním rizikem. Multicentrická studie. IGA Mzd ČR č. NT 13673 (2012-2015)

 9. Časná diagnostika adenokarcinomu pankreatu: povrchové proteázy a specifické biomarkery IGA Mzd ČR č. NT 14254(2013-2015)

 10. Operační techniky, operační zátěž a frekvence komplikací u endoskopických a laparoskopických výkonů v experimentu na velkém laboratorním zvířeti. IGA Mzd ČR č. NT 13634 (2012-2015)


Publikační činnost

 • Vědecké monografie -4
 • Monografie, člen redakčního kruhu: - 1
 • Kapitoly v monografiích – 24
 • Učebnice a učební texty - 4
 • Původní práce v odborných časopisech – 166
 • Původní práce v odborných časopisech s IF – 104

 

Nejvýznamnější práce v odborných časopisech s IF

 1. Zavoral, Miroslav and Závada Filip and Šálek, Cyril et. al. Czech Society of Gastroenterology: Colorectal Cancer Screening in the Czech Republic, Endoscopy, 2006, 38, 5, s. 550 - 551. (3,6)

 2. Zavoral, Miroslav. Colorectal Cancer Screening in the Czech Republic. Zeitschrift für Gastroenterologie, 2008, S1, 54, s. 29 – 31. (0,887)

 3. Zavoral M, Suchanek S, Zavada F, Dusek L, Muzik J. Seifert B, Fric P. Colorectal cancer screening in Europe. In: World Journal of Gastroenterology, 2009, 15 (47): s. 5889-6016. (2,081)

 4. Zavoral M., Minarikova P., Zavada F., Salek C., Minarik M. Molecular biology of pancreatic cancer, in: World J Gastroenterol 2011, June 28; 17(24): 2897-2908.(2.092)

 5. Fric, P., Zavoral, M. Early Diagnosis of Pancreatic Adenocarcinoma Role of Stroma, Surface Proteases, and Glucose-Homeostatic Agents. In: Pancreas, 2012,41(5), s. 663-670 (2,38)


Citační ohlasy dle WOS, vygenerováno 29. 11. 2017 - 1528

Hirschův index - 14

Patenty
Hříbek Petr and Petr, O. and Zavoral, Miroslav and Marek, J. Zařízení pro automatické rozlišení stavu kámen tkáň v procesu laserové litotrypsie. Patent č. 285561. Věstník 9, 1999, Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika