Prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc.

alt


Vzdělání:

2004 prezidentem republiky jmenován profesorem pro obor ortopedie
1996 udělen Vědeckou radou UK doktorát věd - DrSc
1992 Habilitace  -  udělen titul docenta pro obor ortopedie
1992 CSc. - uděleno Vědeckou radou 1. LF UK v Praze
1998 Atestace II. stupně z ortopedie
1983 Atestace I. stupně z ortopedie 
1974-1980 1. LF UK v Praze

                                                                                                                                                                                  
Profesní historie:

Od 1.1. 2012 přednosta Kliniky ortopedie 1. LF UK a ÚVN
1.1.–31.12.2011 primář Oddělení ortopedie, traumatologie a rekonstrukční chirurgie ÚVN Praha
2009 –.2010 ordinář pro traumatologii Chirurgická klinika 1. LF UK a FTN Praha     
1993 –2009 přednosta Ortopedicko-traumatologické kliniky 3. LF UK a FNKV v Praze
1984 –  1993 sekundární lékař, od r. l986 odborný asistent, od  r. 1992 docent Ortopedická klinika 3. LF UK v Praze                                                                 
1980- 1984 sekundární lékař, Ortopedická klinika ILF    


Zahraniční společnosti    

2012 člen korespondent Německé společnosti pro nohu a hlezno
2002 - 2009 zástupce České republiky  v AO/ASIF nadaci (Trustee of the Board of AO/ASIF-Fundation)
1996 člen výboru ARTOF (Association for Rational Treatment of  Fractures)  


České společnosti
člen České společnosti pro ortopedii a traumatologii
člen České anatomické společnosti 

Funkce v ČSOT 

2017 předseda Traumatologické komise ČSOT
1992-2003 člen výboru ČSOT
1996-2001 předseda Traumatologické komise ČSOT
1994-2001 vědecký sekretář ČSOT
1992-1994 člen výboru a pokladník ČSOT
1990-1992 revizor Výboru České společnosti pro ortopedii a traumatologii  (ČSOT)  


Redakční rady     

2019 section editor Upper extremity trauma European  Journal of  Trauma and Emergency Surgery (IF)
2016 Člen redakční rady JBJS Rew
2015 člen redakční rady Fuss und Sprunggelenk
2013 Člen  redakční rady Praktický lékař
2012 člen redakční rady  Rozhledy v Chirurgii
2009 člen redakční rady  International Orthopaedic (IF)
2008 člen redakční rady  Journal of Orthopaedic Trauma  (IF)
1987-1991 a 1998–2004 člen redakční rady Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca
1994 člen redakční rady časopisu Endoskopie
1984-1989 redaktor časopisu Referátový výběr z ortopedie  a traumatologie       

                                                                                                                             
3. LF UK  

1994-2009 člen Vědecké rady 3. LF UK v Praze    


MZ ČR     

2020 člen předsednictva Agentury pro zdravotnický výzkum ČR (AZVČR)
2014 - 2020 místopředseda Panelu 06 Agentury pro zdravotnický výzkum ČR (AZVČR)
2005 – 2010 člen a místopředseda Akreditační komise pro ortopedii
1998 - 2000 člen Rady pro národní program traumatologické péče  při MZ ČR 


MŠM ČR

2003-2008 člen stále pracovní skupiny Akreditační komise pro lékařské a zdravotnické obory


1. LF UK

1998 člen (školitel) mezioborové komise pro experimentální chirurgii (1. LF UK, 3. LF UK) ÚVN Praha
2011 vědecký tajemník Vědecké rady ÚVN
2016 - 2019 člen Akademického senátu 1. LF UK v Praze


Výuková činnost

1990-dosud člen zkušební komise pro atestace z ortopedie
2009-dosud výuka studentů na 1. LF UK v Praze 
1986-2009 výuka studentů na 3. LF UK v Praze
1981-dosud účast na postgraduálních kursech ILFu, resp. IPVZ 
1975-80 výuka studentů na Anatomickém ústavu 1. LF UK v Praze                                                                    


Ocenění

 • Zahradníčkova cena operačních oborů za soubor prací věnovaných poranění kolenního kloubu za rok 1982 (společně s O. Čechem  a A. Sosnou)
 • Cena za nejlepší práci publikovanou v Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca za rok 1989 (Enderovo hřebování u zlomenin proximálního konce femuru)
 • Pamětní medaile Lékařské fakulty UK v Plzni – 1999
 • Pamětní medaile Úrazové nemocnice v Brně – 2005
 • Pamětní medaile 1. LF UK v Praze – 2020
 • Stříbrná pamětní medaile UK – 2020Grantová činnost

Grant IGA MZ 1771-3 Rozpracování techniky stabilizace páteře
Vedoucí: prof. MUDr. Oldřich Čech, DrSc. 
Spoluřešitelé: doc. MUDr. Jan Bartoníček, CSc., doc. MUDr.  Martin Krbec, MUDr. Jiří Stehlík, MUDr. Zdeněk Klézl 
Stav: ukončen, hodnocen ve skupině A

Grant IGA MZ 2929-3 Použití Gamma hřebu při léčení zlomenin proximálního konce stehenní kosti 
Vedoucí: doc. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc.  
Spoluřešitelé: doc. MUDr. Martin Krbec, doc. MUDr. Jiří Stehlík, CSc., MUDr. Pavel Douša
Stav: ukončen, obhájen

Grant IGA MZ 4158-2 Zlomeniny horního konce femuru - nové metody  operační léčby, sociální problematika těchto zlomenin
Vedoucí: doc. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc.
Spoluřešitelé: MUDr. Valér Džupa, CSc., MUDr. Jiří Váchal,  MUDr. Pavel Douša, MUDr. Roman Košťál 
Stav: ukončen, obhájen

Grant IGA MZ 4149-3 Operační léčení zlomenin proximálního konce  humeru – optimalizace terapeutické koncepce
Vedoucí: MUDr. Vladimír Frič, CSc.
Spoluřešitelé: doc. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc., MUDr. Pavel  Pazdírek, MUDr. Martin Ryšavý, CSc.
Stav:  ukončen, obhájen

Grant MZ ČR - Audit Traumacenter
Vedoucí: doc. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc. 
Spoluřešitelé: MUDr. Valér Džupa, CSc., MUDr. Pavel Douša,  MUDr. Vladimír  Frič, CSc., MUDr. Vladimír Pacovský 
Stav: ukončen, závěrečná zpráva odevzdána

Grant IGA MZ ND 6132-3: Zlomeniny proximálního femuru – komplikace trochanterických zlomenin – Proximální femorální hřeb 
Vedoucí: doc. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc.
Spoluřešitelé: MUDr. Valér Džupa, CSc., MUDr. Pavel Douša, CSc., MUDr. David Jehlička
Stav: ukončen, obhájen

Grant IGA MZ ND 7022-3: Zlomeniny proximálního femuru u dětí a dospívajících
Vedoucí:  prof. MUDr. Petr Havránek, CSc.
Spoluřešitelé: prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc., MUDr. Tomáš Pešl
Stav: ukončen,  hodnocen ve skupině A

Grant IGA MZ ND 7173-4:  Aloplastika u zlomenin proximálního femuru
Vedoucí: prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc.
Spoluřešitelé:  MUDr. Valér Džupa, CSc., MUDr. Pavel Pazdírek,  MUDr. Jiří Skála- Rosenbaum Stav: ukončen a obhájen

Grant IGA MZ NR 8531-4: Nejčastější zlomeniny dlouhých kostí – srovnání základních demografických a epidemiologických údajů, zhodnocení těchto vlivů na hospitalizovanost a prognózu
Vedoucí: prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc.,
Spoluřešitelé:  doc. MUDr. Valér Džupa, CSc., prim. MUDr. Vladimír Frič, CSc, MUDr. Jiří Skála-Rosenbaum, MUDr. Vladimír Pacovský, MUDr. Filip Svatoš
Stav: ukončen, obhájen

Grant IGA MZ NR 8853-4: Ipsilaterální zlomeniny horního konce a diafýzy femuru
Vedoucí: as. MUDr. Pavel Douša, CSc.
Spoluřešitelé:  prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc., prim. MUDr. Tomáš Pavelka, PhD. (Plzeň),as. MUDr. Libor Luňáček
Stav: ukončen, hodnocen ve skupině A

Grant IGA MZ NS 9980-3: Význam osteotomií proximálního femuru a zastřešujících operací kyčelního kloubu u adolescentů a dospělých pro zachování dlouhodobé funkce kyčelního kloubu
Vedoucí: prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc., 
Spoluřešitelé:  MUDr. Jaroslav Vávra, MUDr. Libor Luňáček, doc. MUDr. Zbyněk Rozkydal, PhD. Stav: ukončen, závěrečná zpráva odevzdána

IGA MZ ČR NT/14092:  Diagnostika a operační léčba dislokovaných intraartikulárních zlomenin lopatky
Vedoucí: prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc.,
Spoluřešitelé:  MUDr. Michal Tuček, PhD., MUDr. Antonín Chochola, doc. MUDr. Ondřej Naňka, PhD.
Stav: ukončen, obhájen ve skupině A

Grant AZV ČR 16-28458A: Trimalleolární zlomeniny hlezna - CT diagnostika zlomenin zadní hrany tibie, jejich CT klasifikace, operační léčba
Vedoucí: MUDr. Michal Tuček, Ph.D.
Spoluřešitelé:  prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc.,  MUDr. Václav Vaněček, MUDr. Daniel Klika/MUDr. Jozef Malík, doc. MUDr. Ondřej Naňka, PhD., MUDr. Karel Kostlivý
Stav: ukončen, hodnocen jako vynikající

 

Osvědčení  
Licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře, primáře ve zdravotnickém zařízení pro obor ortopedie ev. č. 63569/85

 

SEZNAM PUBLIKACÍ - LIST OF PUBLICATIONS

1980-2020

PUBLIKACE A PŘEDNÁŠKY

 • 4 knižní monografie
 • 16 kapitol v monografiích (z toho 10 v zahraničí)
 • 206 článků v odborných časopisech (71 v zahraničí, z toho 56 v časopisech s IF)
 • 717 přednášek (z toho 120  v zahraničí)
 • H-index 14

 

MONOGRAFIE – TExtbooks

 1. Čech O, Sosna A, Bartoníček J: Poranění vazivového aparátu kolenního  kloubu. [Injuries of Knee Joint Ligaments.] Praha, Avicenum 1986,  196
 2. Bartoníček J, Doskočil M, Heřt J, Sosna A: Chirurgická anatomie velkých končetinových kloubů. [Surgical Anatomy of Great Joints of the Extremities.] Praha, Avicenum 1991, pp. 252
 3. Bartoníček J: Zlomeniny thorakolumbální páteře. [Fractures of Th-L Spine.] Praha, Scientia Medica 1995, pp. 124
 4. Bartoníček J, Heřt J: Základy klinické anatomie pohybového aparátu [Outlines of clinical anatomy of muscolosceletal apparatus]. Praha, Maxdorf 2004, pp. 256

 

KAPITOLY V MONOGRAFII – CHAPTER IN TExtbooks

Anglické - English

 1. Bartoníček J: Trochanteric fractures: Sliding hip screw. In: Waddell JP (ed): The proximal femur fractures. Improving outcomes. Philadelphia, Saunders-Elsevier 2011: 113-131.
 2. Bartoníček J: Complications of trochanteric fractures. In: Waddell JP (ed): The proximal femur fractures. Improving outcomes. Philadelphia, Saunders-Elsevier 2011: 151-181.
 3. Bartoníček J: Scapular fractures. In: Court-Brown CH, Heckman AD, McQueen M, Ricci WM, Torneta P (eds). Rockwood and Green´s Fractures in Adults. 8th edition. Philadelphia, Wolters Kluwer 2015: 1475-1501.
 4. Bartoníček J: Scapular fractures. In: Court-Brown Ch, McQueen M, Swiontkowski MF, Ring D, Friedman SM, Duckworth AD (eds). Musculoskeletal Trauma in the Elderly. Boca Raton, CRPress Francis and Taylor 2016: 231-248.
 5. Bartoníček J: A short history of ankle fractures. In: Rammelt S, Zwipp H (eds). The Foot Arts, Myths, and Secrets. Davos-Platz, AO Foundation 2016: 21-41.
 6. Bartoníček J. Appendix 1 – Research update. In Vlček E: Physical and personality traits of Charles IV, Holy Roman Emperor and King of Bohemia. A medical-anthropological investigation. Praha, Karolinum 2016: 41-43.
 7. Bartoníček J: Fractures of the Scapula – International expert commentary. In Rockwood ChA, Matsen FA, Wirth MA, Lippit SB, Fehringer EV, Sperling JW (eds). The Shoulder. 5th editon. Philadelphia, Elsevier 2017: 289-290.
 8. Bartoníček J, Tuček M, Naňka M: Scapular fractures. In: Trail IA, Funk L, Rangan A, Nixon M (eds). Textbook of Shoulder Surgery. Cham, Springer Nature 2019: 55-74.
 9. Bartoníček J, Rammelt S. Locked fracture-dislocation of the fibula (Bosworth) with imapction of the posterior tibial rim. In: Rammelt S, Swords M, Dhillon MS, Sands AK (eds). Manual of Fracture Management Foot and Ankle. Stuttgart, Thieme 2019: 199-208
 10. Bartoníček J: Scapular fractures. In: Tornetta P, Ricci WM, Ostrum RF, McKee MD, McQueen M, Court-Brown CH (eds). Rockwood and Green´s Fractures in Adults. 9th edition. Philadelphia, Wolters Kluwer 2020: 976-1008.

 

České - Czech

 1. Bartoníček J: Zlomeniny páteře. [Fractures of Spine.] In: Zeman M (ed): Speciální chirurgie [Special Surgery]. Praha, Galen-Karolinum 2001: 475-488.
 2. Bartoníček J: Zlomeniny páteře. [Fractures of Spine.] In: Zeman M (ed): Speciální chirurgie [Special Surgery]. 2. vydání. Praha, Galen-Karolinum 2004: 475-488.
 3. Bartoníček J, Luňáček L, Frič V. S-ROM systém náhrad kyčelního kloubu: 3,5 roku zkušeností. [S-ROM System of Total Hip Arthroplasty -  Three and Half  Years of Experience.] In Čech O, Džupa V (eds): Revizní operace náhrad kyčelního kloubu. Praha, Galén 2004: 173-182.
 4. Džupa V, Bartoníček J. Poranění končetin [Injuries of extremities]. In Pokorný J (ed): Urgentní medicina [Urgent Medicine]. Praha, Galen 2004: 382-391.
 5. Bartoníček J, Majerníček M, Malkus T: Traumatologie kostí a kloubů [Bone and joint injuries]. In Dungl P (ed): Ortopedie [Orthopaedics]. 2. vydání. Praha, Grada 2014: 1049-1117.
 6. Bartoníček J: Úskalí a komplikace při léčbě zlomenin lopatky [Problems and complications in the treatment of scapular fractures]. In Wendsche P, Veselý R (eds). Úskalí a komplikace při léčbě zlomeni [Problems and complications in the fracture treatment]. Praha, Galén 2018: 70-76.

 

Zahraniční publikace s impakt faktorem - Publications with impact factor

 1. Bartoníček J, Džupa V: Anchor limited arthrodesis of the wrist. Orthop Trauma Surg 121/1:102-103, 2001
  IF-0,502
 2. Džupa V, Bartoníček J, Šprindrich J, Neuwirth J, Švec A: Osteoid osteoma of olecranon process of ulna in subchondral location. Arch Orthop Trauma Surg 121/1: 117-118, 2001
  IF-0,502
 3. Bartoníček J, Vlček E: Femoral neck fracture – the cause of death of Emperor Charles IV. Arch Orthop Trauma Surg 121/6:353-354, 2001
  IF-0,502
 4. Bartoníček J: Pauwels´ classification of femoral neck fractures: Correct interpretation of the original. Orthop Trauma 15/5: 358-360, 2001
  IF-1,015
 5. Bartoníček J: History of fractures of the proximal femur. Contribution of the Dublin Surgical School of the first half of 19th century. J Bone Joint Surg 84-B: 795-797, 2002
  IF-1,457
 6. Bartoníček J:   Internal  architecture  of  proximal  femur  -  Adam´s or Adams´ arch? Historical mysteryArch Orthop Trauma Surg 122/9-10:551-553, 2002
  IF-0,508
 7. Bartoníček J, Skála-Rosenbaum J, Douša P: Valgus intertrochanteric osteotomy for malunion and nonunion of trochanteric fractures. J Orthop Trauma 17/9: 606-612, 2003
  IF-0,876
 8. Bartoníček J: Anatomy of the tibiofibular syndesmosis and its clinical relevance. Surg Radiol Anat 25/5-6:379-386, 2003
  IF-0,307
 9. Bartoníček J, Havránek P: Gunshot injury of the proximal femoral physis. Orthop Trauma Surg 124:69-71, 2004
  IF-0,502
 10. Bartoníček J: Proximal Femur Fractures - The Pioneer Era of 1818-1925. Clin Orthop Rel Res 419:306-310, 2004
  IF-1,357
 11. Bartoníček J: Avulsed posterior edge of tibia – Earle´s or Volkmann´s triangle? J Bone Joint Surg 86-B/6:746-750, 2004
  IF-1,503
 12. Bartoníček, J.: Rare bilaterial variation of the popliteus muscle. Anatomical case report and  review of the literature. Surg Radiol Anat 27/4:347-350, 2005
  IF-0,307
 13. Bartoníček J, Frič V, Skála-Rosenbaum J, Douša P: Avascular necrosis of the femoral head in pertrochanteric fractures: A report of 8 cases and a review of the literature. J Orthop Trauma 21/4:229-236, 2007
  IF-1,429
 14. Bartoníček J, Frič V, Svatoš, Luňáček L: Bosworth-type fibular entrapment injuries of the ankle - the Bosworth lesion: A report of six cases and literature review. J Orthop Trauma 21/10:710-717, 2007
  IF-1,429
 15. Bartoníček J, Frič V, Tuček M. Intra-operative reduction of the scapular body - A technical trick. J Orthop Trauma 23/4:294-298, 2009
  IF-1,777
 16. Bartoníček J, Cronier P. History of the treatment of scapula fractures. Arch Orthop Trauma Surg 130/1:83-92, 2010 
  IF-1,196    
 17. Bartoníček J, Frič V, Pacovský V: Displaced fractures of the medial end of the clavicle: Report of five cases. J Orthop Trauma 24/4:e31-e35, 2010
  IF-1,777
 18. Říha D, Bartoníček J: Internal fixation of pertrochanteric fractures using DHS with a two-hole side-plate. Inter Orthop (SICOT) 34/6:877-882, 2010
  IF-1,561
 19. Skála-Rosenbaum J, Bartoníček J, Bartoška R: Nailing of pertrochanteric fractures without distal locking. Inter Orthop (SICOT) 34/7:1041-1047, 2010
  IF-1,561
 20. Bartoníček J: Early history of operative treatment of fractures. Arch Orthop Trauma Surg 130/11-12:1385-1396, 2010
  IF-1,196
     
 21. Bartoníček J, Vávra J, Bartoška R: Operative treatment of avascular necrosis of the femoral head after slipped capital femoral epiphysis. Arch Orthop Trauma Surg 131/4: 529-534, 2011
  IF-1,369
                                                                   
 22. Skála-Rosenbaum J, Bartoníček J, Říha D, Waldauf P, Džupa V: Single-center study of hip fractures in Prague, Czech Republic, 1997-2007. Inter Orthop (SICOT) 35/4:587-593, 2011
  IF-2,025
 23. Bartoníček J, Frič V: Scapular body fractures: Results of the operative treatment. Inter Orthop (SICOT) 35/5:747-753, 2011
  IF-2,025                                                                                                            
 24. Douša P, Bartoníček J, Luňáček L, Pavelka T, Kušíková E. Ipsilateral fractures of the femoral neck, shaft and distal end: long-term outcome of five cases. Inter Orthop (SICOT) 35/7:1083-1088, 2011
  IF-2,025
 25. Bartoníček J, Vávra J: Valgus intertrochanteric osteotomy for coxa vara  of Bucholz-Ogden Types II and III in patients older than 30 years. Arch Orthop Trauma Surg 131/9:1211–1217, 2011
  IF-1,369
 26. Bartoníček J, Vávra J, Bartoška R, Havránek P: Operative treatment of avascular necrosis of femoral head after proximal femur fractures in adolescents. Inter Orthop (SICOT) 36/1:149-157, 2012
  IF-2,319
 27. Gojda J, Bartoníček J: The retinacula of Weitbrecht in the adult hip. Surg Radiol Anat  34/1:31-36, 2012
  IF-1,130
 28. Bartoníček J, Vávra J, Chochola A: Bosworth hip shelf arthroplasty in adult dysplastic hips: 10-23 year results. Inter Orthop (SICOT) 36/12:2513-2520, 2012
  IF-2,319
 29. Tuček M, Bartoníček J, Novotný P, Voldřich M: Bilateral scapular fractures in adults. Inter Orthop (SICOT) 37/4:659-665,2013
  IF-2,019
 30. Bartoníček J, Tuček M, Frič V: Fractures of the anatomical neck of the scapula Two cases and review of the literature. Arch Orthop Trauma Surg 133/8:1115-1119, 2013
  IF-1,310
 31. Bartoníček J, Kozánek M, Juppiter J: History of operative treatment of diaphyseal fractures of the forearm. J Hand Surg Am 39/2:335-342,2014 
  IF-1,655
 32. Bartoníček J, Tuček M, Frič V, P Obruba: Fractures of the scapular neck. Diagnosis-Classifications-Treatment. Inter Orthop (SICOT) 38/10:2163-2173, 2014
  IF-2,110
 33. Tuček M, Naňka O, Malík J, Bartoníček J: Scapular glenopolar angle: Standard values and side differences. Skelet Radiol 43/11:1583-1587, 2014
  IF-1,510
 34. Bartoníček J, Rammelt S: History of internal fixation of proximal femur fractures Ernst Pohl – the genius behind. Inter Orthop (SICOT) 38/11:2421-2426, 2014
  IF-2,110
 35. Kozánek M, Bartoníček J, Chase SM, Juppiter J: Treatment of distal humerus fractures in adults: A historical perspective. J Hand Surg Am 39/12:2481-2485, 2014
  IF-1,655
 36. Bartoníček J, Rammelt S, Kostlivý K, Vaněček V, Klika D, Trešl I: Anatomy and classification of the posterior tibial fragment in ankle fractures. Arch Orthop Trauma Surg 135/4:506-516, 2015
  IF- 1.496
 37. Bartoníček J, Rammelt S: History of femoral head fracture and coronal fracture of the femoral condyles. Inter Orthop (SICOT) 39/6:1245-1250, 2015  
  IF-2.387
 38. Bartoníček J, Rammelt S: Early history of operative treatment of patellar fractures. Inter Orthop (SICOT) 39/11:2303-2308, 2015
  IF-2.387
 39. Bartoníček J, Rammelt S, Tuček M, Naňka O: Posterior malleolar fractures of the ankle. Eur J Trauma Emerg Surg 41/6:587-600, 2015
  IF-0,472
 40. Bartoníček J, Kozánek M, Juppiter J: Early history of scapular fractures. Inter Orthop (SICOT) 40/1:213-222, 2016
  IF-2.387
 41. Bartoníček J, Tuček M, Klika D, Chochola A: Pathoanatomy and computed tomography classification of glenoid fossa fractures based on 90 patients. Inter Orthop (SICOT). 40/11:2383-2392, 2016
  IF-2.520                                                                                                                    
 42. Bartoníček J, Rammelt S, Tuček M: Posterior malleolar fractures: Changing concepts and recent developments. Foot Ankle Clin N Am 22/1:125-145, 2017
  IF-0.755
 43. Tuček M, Chochola A, Klika D, Bartoníček J: Epidemiology of scapular fractures. Acta Orthop Belg 83/1:8-15, 2017
  IF- 0.837
 44. Bartoníček J, Tuček M, Klika D: Inferior glenoid fossa fractures - Pathoanatomy and results of operative treatment. Inter Orthop (SICOT) 41/9:1741-1747, 2017
  IF-2.520
 45. Bartoníček J, Rammelt S, Naňka O. Anatomy of the subtalar joint. Foot Ankle Clin N Am 23/3:315-340, 2018.
  IF-1,150
 46. Rammelt S, Bartoníček J, Park KH. Traumatic injuries to the subtalar joint. Foot Ankle Clin N Am 23/3:353-374, 2018.
  IF-1,150
 47. Bartoníček J, Říha M, Tuček M. Osteochondroma of scapular body – trans-scapular technique of resection: A case report. J Shoulder Elbow Surg 27/11:e348-e353, 2018 
  IF-2,849
 48. Bartoníček J, Rammelt S, Kašper Š, Malík J, Tuček M: Pathoanatomy of Maisonneuve fracture based on radiologic and CT examination. Arch Orthop Trauma Surg 139/4:497-506, 2019.
  IF-2,021
 49. Bartoníček J, Naňka O. Josias Weitbrecht, the founder of syndesmology, and the history of the retinacula of Weitbrecht. Surg Radiol Anat 41/10:1103-1111, 2019
  IF-1,092
 50. Kostlivý K, Bartoníček J, Rammelt S. Posterior malleolus fractures in Bosworth fracture-dislocations. A combination not to be missed. Injury 51/2:537-541, 2020
  IF-2,106
 51. Fojtík P, Kostlivý K, Bartoníček J, Naňka O. The fibular notch – an anatomical study. Surg Rad Anat 42/10:1161-1166, 2020    
  IF-1,092
 52. Tuček M, Rammelt S, Kostlivý K, Bartoníček J. CT controlled results of direct reduction and fixation of posterior malleolus in ankle fractures. Eur J Trauma Emerg Surg On line.
  IF-2,139
 53. Bartoníček J, Tuček M, Strnad T, Naňka O. Fractures of the coracoid process pathoanatomy and classification: Based on 39 cases with 3D CT reconstructions. Inter Orthop  On line.
  IF-2,854
 54. Strnad T, Bartoníček J, Tuček M, Naňka O. The coracoglenoid notch – anatomy and clinical significance. Surg Radiol Anat. On line
  IF-1,092
 55. Rammelt S, Bartoníček J, Kroker L, Neumann AP. Surgical fixation of quadrimalleolar fractures of the ankle. J Orthop Trauma. On line
  IF-1,897
 56. Rammelt S, Bartoníček J, Schepers, Kroker L. Fixation of anterolateral distal tibial fractures:The anterior malleolus. Oper Orthop Traumatol On line
  IF-0,835

Abstracts and Letters to Editor

 1. Bartoníček J, Douša P: To the editor. J Orthop Trauma, 16/5:363-364, 2002 Diskuse k článku "Prospective Randomized Controlled Trial of an Intramedullary Nail versus Dynamic Screw and Plate of Intertrochanteric Fractures of Femur" - J Orthop Trauma 15:399-400, 2001
  IF-1,015                                              
 2. Bartoníček J: Diaphyseal fractures of the forearm. J Bone Joint Surg 84-B Suppl. II: 109, 2002
  IF-1,467

 

Zahraniční neimpaktované časopisy - International journals without IF

 1. Slavík M, Bartoníček J: Chondropathia der Patella [Chondromalatia of the Patella]. Therapiewoche 33:3615-3622, 1983
 2. Bartoníček J, Slavík M: Neue anatomische Erkenntnisse im Bereich der tibiofibularen Syndesmose [New Anatomical Findings in the Area of Tibiofibular Syndesmosis.] Med  und Sport, 23/1-3:14-15, 1983
 3. Blatter G, Magerl F, Bartoníček J: Die konservative Behandlung der Radiusfraktur loco classico [Conservative treatment of fractures of distal radius].  Schweiz Rundschau Med  (PRAXIS) 79/34:961-966, 1990
 4. Bartoníček J, Stehlík J, Douša P: Ipsilateral fractures of the hip, femoral shaft, distal femur and patella. Hip Inter 10/3:174-177, 2000
 5. Džupa V, Bartoníček J, Zídka M: Fracture of the clavicle after surgical treatment for congenital pseudarthrosis. Med Sci Mon 10/1:CS1-4, 2004 MEDSCIMONIT.com
 6. Bartoníček J, Džupa V, Skála-Rosenbaum J, Douša P: Hemiarthroplasty for displaced intracapsular femoral neck fractures. Osteo Trauma Care 13/4:214-218, 2005
 7. Džupa V, Pazdírek P, Pacovský V, Bartoníček J, Skála-Rosenbaum J: Primary total hip athroplasty for displaced intracapsular fracture of femoral neck: Medium-term functional and radiologic outcomes. Cent Eur J Med 3/2:207-213, 2008
 8. Bartoníček J: Komplikationen der intertrochantären Frakturen. OP-Journal 24/3:214-215, 2008
 9. Bartoníček J, Mittlmeier T, Rammelt S. Anatomie, Biomechanik und Pathomechanik des pilon tibiale. FussSprungg 10/1:3-11, 2012
 10. Kostlivý K, Rammelt S, Bartoníček J. An unusual peripheral nonarticular fracture of talus. FussSprungg 14/1:32-37, 2016
 11. Mittlmeier T, Bartoníček J, Rammelt S. Das posteriore Tibiakantenfragment bei der Fraktur des oberen Sprunggelenks [The posterior tibial rim fragment in malleolar fractures]. FussSprungg 14/2:79-93, 2016.
 12. Bartoníček J, Kostlivý K, Rammelt S. Bosworth fracture. A report of two atypical cases and literature review of 108 cases. FussSprungg 15/2:126-137, 2017
 13. Bartoníček J, Tuček M, Naňka O. Floating shoulder – myths or reality? J Bone Joint Surg Rew 6/10:e5(1-10), 2018.
 14. Rammelt S, Bartoníček J. Posterior malleolar fractures: A critical analysis review." J Bone Joint Surg Rew 8(8):e19.00207, 2020.
 15. Bartoníček J Rammelt S. Carl Gussenbauer and the history of nailing for calcaneal fractures. FussSprung 18/3:239-243, 2020.